20 Stemmingen moties Lerarentekort in het basisonderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het lerarentekort in het basisonderwijs,

te weten:

  • -de motie-Westerveld c.s. over in het basisonderwijs de werkdruk structureel verminderen en de salarissen structureel verhogen (27923, nr. 267);

  • -de motie-Westerveld over pilots waarbij geen aanvullende toelatingseisen aan de lerarenopleiding worden gesteld (27923, nr. 268);

  • -de motie-Westerveld over extra ondersteuning voor pabo-studenten op het gebied van taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek (27923, nr. 269);

  • -de motie-Kwint over een plan voor de doorstroom van onderwijsassistenten (27923, nr. 277);

  • -de motie-Kuzu over een onderzoek naar de reden waarom mannen minder geneigd zijn om een lerarenopleiding te volgen (27923, nr. 271);

  • -de motie-Van Raan/Van Brenk over een commissie om de onderwijsinspectie te onderzoeken (27923, nr. 272);

  • -de motie-Van Raan c.s. over een commissie om knelpunten in het onderwijs in kaart te brengen (27923, nr. 273);

  • -de motie-Beertema over afschaffen van de LA-salarisschaal voor basisschoolleraren (27923, nr. 274);

  • -de motie-Van Brenk over het schrappen van de leeftijdsgrens voor scholingsvouchers (27923, nr. 275);

  • -de motie-Van Meenen over onafhankelijk onderzoek naar de functiemix in het primair onderwijs (27923, nr. 276).

(Zie vergadering van 29 juni 2017.)

De voorzitter:

De motie-Westerveld c.s. (27923, nr. 267) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Westerveld, Van Raan, Kwint, Van Brenk en Kuzu.

Zij krijgt nr. 278, was nr. 267 (27923).

Op verzoek van mevrouw Westerveld stel ik voor, haar motie (27923, nr. 269) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Brenk (27923, nr. 275) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een leven lang leren van groot belang is;

overwegende dat zijinstromers van groot belang zijn, ook voor het onderwijs;

overwegende dat een leeftijdsgrens van 55 jaar voor het levenlanglerenkrediet ongewenst is;

overwegende dat de Sociaal-Economische Raad pleit voor wijziging van de leeftijdsgrens van het levenlanglerenkrediet naar de AOW-gerechtigde leeftijd;

roept de regering op, de leeftijdsgrens voor het levenlanglerenkrediet te wijzigen naar de AOW-gerechtigde leeftijd en de regelgeving hiertoe zo spoedig mogelijk te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 279, was nr. 275 (27923).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Westerveld c.s. (27923, nr. 278, was nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Westerveld (27923, nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kwint (27923, nr. 277).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (27923, nr. 271).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Van Brenk (27923, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (27923, nr. 273).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (27923, nr. 274).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Brenk (27923, nr. 279, was nr. 275).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen.

Opnieuw. Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen.

We kunnen de uitslag niet vaststellen, dus we moeten hoofdelijk gaan stemmen. Ik zie dat mevrouw Van Brenk naar de interruptiemicrofoon loopt.

Mevrouw Van Brenk (50PLUS):

Mag de motie donderdag mee? Dat gaat misschien wat sneller.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Brenk stel ik voor, haar gewijzigde motie (27923, nr. 279, was nr. 275) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Meenen (27923, nr. 276).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven