6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden gewijzigde motie-Van Rooijen (32043, nr. 367). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Kuiken. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Voorzitter. Hierbij doe ik het vriendelijke verzoek om de WGO-stemmingen naar donderdag te verplaatsen, omdat nog niet alle verslagen binnen zijn en er bijvoorbeeld ook net nog een brief binnenkwam met een oordeel van het kabinet. Wij willen dit graag zorgvuldig doen. 

De voorzitter:

Het gaat om stemmingen over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik zie dat niemand daar bezwaar tegen heeft, dus we stellen deze stemmingen uit. 

Het woord is aan de heer Van Rooijen. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Wij verzoeken de stemmingen over de moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen uit te stellen tot donderdag. 

De heer Paternotte (D66):

Dat steun ik graag, voorzitter. 

De voorzitter:

Alleen degenen die er bezwaar tegen hebben, krijgen het woord. Het is dus akkoord. 

De heer Van Rooijen wil nog een verzoek doen, of niet? Vooruit! 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Ja, vooruit! Wij willen de stemmingen over de bescherming, de overname van bedrijven, ook uitstellen tot donderdag op verzoek van de commissie voor Economische Zaken, naar aanleiding van de brief van de minister van Economische Zaken van hedenmorgen. 

De voorzitter:

Het gaat om de stemmingen over moties ingediend bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel. Ik zie dat niemand bezwaar tegen uitstel heeft, dus ook deze stemmingen zullen wij uitstellen. 

Het woord is aan mevrouw Van Eijs. 

Mevrouw Van Eijs (D66):

Ik wil graag mijn motie op stuk nr. 390 aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Eijs stel ik voor, haar motie (27625, nr. 390) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Het woord is aan mevrouw Ouwehand. 

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Ik ben benieuwd of er nog iets overblijft om over te stemmen. Ik wil de moties op stukken nrs. 14 en 15 (34725-XIII) aanhouden. 

De voorzitter:

Dat gaan we doen. 

Het woord is aan de heer Azarkan 

De heer Azarkan (DENK):

Als het gaat om de beveiliging van moskeeën, stemmen wij traditiegetrouw hoofdelijk. Vandaar mijn verzoek om bij punt 5 hoofdelijk te stemmen over de motie op stuk nr. 427 (29754). 

De voorzitter:

Dat gebeurt niet traditiegetrouw, maar we gaan het doen. 

Naar boven