27 625 Waterbeleid

Nr. 392 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de investeringsagenda van de Unie van Waterschappen, de VNG en het IPO stelt dat huidige wet- en regelgeving een betere inzet van waterschappen op de circulaire economie nog steeds bemoeilijkt, bijvoorbeeld bij het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalwater en het leveren van herwonnen grondstoffen aan derden;

overwegende dat in de Green Deal Grondstoffen tussen de Unie van Waterschappen en het Rijk is overeengekomen dat het Rijk zich inspant belemmeringen in wet- en regelgeving op dit gebied weg te nemen;

overwegende dat deze green deal afloopt op 31 december a.s.;

verzoekt de regering, in samenwerking met de betrokken partijen nader in kaart te brengen welke belemmeringen er wel en niet zijn weggenomen en met welke reden;

verzoekt de regering tevens, met voortvarendheid de eventuele nog bestaande belemmeringen weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Naar boven