27 625 Waterbeleid

Nr. 400 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF C.S.

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het Deltaprogramma en het Deltafonds essentieel zijn voor realisatie van maatschappelijke opgaven zoals waterveiligheid, klimaatadaptatie maar ook natuurherstel;

verzoekt de regering, in het nieuwe Deltaprogramma het meekoppelen van natuurherstel als volwaardige doelstelling toe te voegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff,

Ouwehand

Van Tongeren

Naar boven