34 588 Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 8 februari 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het bij het toekennen van nieuwe bevoegdheden aan de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van cruciaal belang is om toezicht en waarborgen te versterken;

overwegende dat voor de CTIVD en de TIB samen 1 miljoen euro extra is vrijgemaakt;

spreekt uit dat in het licht van de nieuwe bevoegdheden versterking van de toezichthouders CTIVD en TIB wenselijk is;

verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota met een concreet voorstel te komen voor extra middelen voor de CTIVD en de TIB, teneinde hen in staat te stellen hun nieuwe taken optimaal uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven