Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201318106 nr. 217

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 maart 2013

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de 23e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan.1 De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012.

De projecten binnen Zandmaas en Grensmaas zijn volop in uitvoering of zijn in een enkel geval in deze verslagperiode reeds afgerond. De aandacht in de omgeving voor de werkzaamheden neemt toe doordat regionale en lokale media vaker over de uitvoeringswerkzaamheden berichten.

Zandmaas

De zomerbedverdieping in de Maas bij Grave is nagenoeg afgerond. De aannemer is nu gestart met de zomerbedverdieping in het stuwpand Sambeek. Met betrekking tot het zelfrealisatieproject Hoogwatergeul Well Aijen heb ik u in de vorige voortgangsrapportage moeten melden dat de werkzaamheden vertraging oplopen in de realisatie van de afgesproken waterstanddaling. Om de kans te vergroten op het tijdig realiseren van de ultimo 2015 geplande hoogwaterbescherming, onderzoekt Maaswerken momenteel of een extra hoogwatergeul ter hoogte van Well voor voldoende waterstanddaling kan zorgen.

Grensmaas

De ontgravingswerkzaamheden bij de Grensmaas verlopen voorspoedig en, ondanks de druk op de afzetmarkt voor zand en grind, nagenoeg conform planning. Zo is de rivierverruiming bij Borgharen inmiddels afgerond en is gestart met de uitvoering van de locatie Aan de Maas. Ook is de bodem- en oeverbescherming bij Berg aan de Maas gereed.

Zoals u weet is vorig jaar tussen de Staat en het Consortium Grensmaas de Nadere Overeenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken inzake de afwikkeling van verplichtingen van het Rijk jegens het Consortium Grensmaas.

Daarnaast is toen de mogelijkheid gecreëerd van het zo nodig verstrekken van een lening door het ministerie van I&M aan Consortium Grensmaas. Met deze afspraken is de realisatie van de hoogwaterveiligheidsdoelstelling Grensmaas vooralsnog veilig gesteld. Om de noodzaak van een beroep op de leenfaciliteit te kunnen beoordelen is afgesproken dat KPMG de financiële ontwikkelingen van de werkzaamheden van het Consortium Grensmaas monitort. In februari is de tweede monitoringsrapportage opgeleverd. De conclusie uit zowel de eerste als de tweede monitoringsrapportage is dat er vooralsnog geen beroep op de leningsfaciliteit wordt voorzien. Dit ondanks het feit dat de financieel economische crisis nog steeds negatieve effecten heeft op de zand- en grindmarkt en de afzetvolumes bij het Consortium Grensmaas achterblijven bij de verwachtingen.

Prioritaire kademaatregelen

Het waterschap Peel en Maasvallei heeft de eerste kade van het prioritaire sluitstukkaden pakket, de Professor Gelissensingel in Venlo, op het vereiste veiligheidsniveau gebracht.

Natuur

Over de wijzigingen ten aanzien van de natuurscope heb ik u recent geïnformeerd (Kamerstuk II 18 106, nr. 216). Deze scopewijzing heeft niet in de verslagperiode van deze voortgangsrapportage plaatsgevonden, maar in het eerste kwartaal van 2013. Dit betekent dat het verwerkt wordt in de volgende voortgangsrapportage.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer