Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 35, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Negen brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 11 december 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32717, 33171, 33184, 33236, 33273, 33406, 33429 (R1988), 33025 en 32537 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Het volgende voorstel van wet

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 – 33400-XVII

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen – 7 december 2012

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Vertrouwelijk toezending van de wijzigingen in de Financial Assistance Facility Agreements tussen Griekenland en het EFSF – 21501-07-974

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin Raad van 12 en 13 december 2012 te Brussel – 21501-07-975

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Eurogroep en Ecofin Raad van 3 en 4 december 2012 te Brussel – 21501-07-976

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wijzigingen in de agenda van de Milieuraad die op 17 december zal plaatsvinden in Brussel – 21501-08-450

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de geannoteerde Agenda Europese Raad van 13 en 14 december 2012 – 21501-20-707

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie op 19 november 2012 – 21501-28-89

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Laatste ontwikkelingen EU-dossiers in aanloop naar Transportraad 20 december 2012 – 21501-33-396

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie over het akkoord inzake treinverbinding Nederland – België – 22026-372

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 5 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake verdragen in voorbereiding met als peildatum 30 juni 2012 – 23530-96

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op bericht dat deurwaarders en overheidsinstanties de beslagvrije voet te laag vaststellen – 24515-243

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding SER advies nanorefrentiewaarden – 25883-215

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitkomsten zesde vergadering der partijen bij het Cartagena protocol inzake bioveiligheid – 26407-82

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Deskundigenoordeel UWV – 26448-481

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tijdelijke bevoegdhedenoverdracht voor het volledig functioneren van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) – 26956-144

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering van het Besluit beheer Haringvlietsluizen (het Kierbesluit) – 27625-284

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) – 29383-206

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Effecten huurbeleid kabinet: verschillenanalyse CPB. – 29453-283

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding afschrift van de reactie op het advies van Actal over het verminderen van regeldruk van parkeervergunningen – 29515-344

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vraag van het lid Oskam over de aanwijzing van settopboxen in het thuiskopiebesluit – 29838-60

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op recente brieven aan uw Kamer omtrent onderhoud van het spoor – 29984-336

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit externe veiligheid transportroutes – 30373-46

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoeksrapport Doelmatigheid in de zorginkoop – 30597-278

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Inspectierapport signalering kindermishandeling op huisartsenposten vervolgonderzoek – 31015-83

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over de derde Voortgangsrapportage van het Groot Project RRAAM en de resultaten van de marktuitvraag ecologie – 31089-97

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

EASA Werk- en Rusttijden (regelgeving ten aanzien van de Werk- en Rusttijden in de luchtvaart) – 31936-118

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel van de invoering van een nieuw financieel toetsingskader voor pensioenfondsen – 32043-143

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake de beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten voor academische zorg (32393, nr. 25) – 32393-26

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel besluitvorming OV SAAL en RRAAM – 32404-60

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel reactie op vragen inzake passage regeerakkoord vervanging F-16 – 32733-98

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport “Opgave stedelijke vernieuwing en woningbouw” – 32847-36

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoeksresultaten ecologische effecten windmolens op zee – 33400-A-22

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 6 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie naar aanleiding van de vragen tijdens de procedurevergadering van de vaste commissie van Infrastructuur en Milieu van 5 december 2012 – 33400-A-23

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Definitief advies commissie MER Rijnlandroute – 33400-A-24

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen wetgevingsoverleggen Personeel en Materieel – 33400-X-26

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 7 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van het sociaal overleg en een eventueel sociaal akkoord – 33400-XV-19

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 10 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Onderzoek `budgettaire gevolgen van de beleidsvoornemens over internationaal klimaatbeleid en internationale veiligheid voor ontwikkelingssamenwerking` – 2012Z21691

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 11 december 2012

Rondgezonden en gepubliceerd