Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 336

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 336 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2012

Met deze brief ga ik in op uw verzoek om te reageren op recente brieven aan uw Kamer omtrent onderhoud van het spoor. 1

In het notaoverleg van 26 november jl. heb ik aangegeven dat het aanbestedingsbeleid voor onderhoudscontracten de verantwoordelijkheid is van ProRail. Wel vind ik het van belang te melden dat, in tegenstelling tot diverse berichtgeving, ProRail haar onderhoudscontracten gunt op basis van de «economisch meest voordelige aanbieding» en niet op basis van de «laagste prijs». Dat wil zeggen op de basis van de beste prijs/kwaliteit verhouding waarbij gekeken wordt naar realiseerbaarheid, rechtmatigheid en doelmatigheid.

Ik ga inhoudelijk niet in op de uitkomsten van de aanbesteding bij PGO Eemland, temeer daar de beroepstermijn tegen de gunningsbeslissing nog loopt (Alcatel-termijn). Wel kan ik u melden dat ProRail en de spooraannemers na het beëindigen van de 1e aanbesteding van PGO Eemland in de periode van april tot en met juni uitgebreid met elkaar hebben gesproken om te komen tot kwalitatieve verbeteringen van de PGO-contracten, mede in het licht van het voorkomen van abnormaal lage inschrijvingen. De gezamenlijke afspraken hieruit zijn vervolgens voor het eerst toegepast in de 2e aanbesteding van PGO Eemland. Over de uitkomsten van deze aanbesteding is nu discussie. ProRail en de betrokken spooraannemers hebben daarom gezamenlijk afgesproken het aanbestedingsproces van PGO Eemland te laten auditen. Ik vind dat verstandig en laat me over de uitkomsten daarvan informeren door ProRail.

Strukton Rail geeft in haar brief aan dat het lagere prijsniveau van onderhoud zal leiden tot vertragingen op het spoor en een risico vormt voor de veiligheid. Om die reden verzoekt ze alle aanbestedingen direct stil te leggen. FNV sluit zich hierbij aan. Ik vind deze conclusies onvoldoende gefundeerd en voorbarig:

  • De Commissie Kuiken heeft recentelijk uitgebreid onderzoek gedaan naar de PGO-contracten. De Commissie constateert een prijsdaling ten opzichte van de vroegere Out Put Proces (OPC)-contracten. Enerzijds is dat het gevolg van de introductie van marktwerking, anderzijds het gevolg van een andere inrichting van werkzaamheden. De laatste komt ondermeer omdat bij PGO-contracten, in tegenstelling tot het verleden, veel meer uitgegaan wordt van preventief in plaats van correctief onderhoud.

    Verder stelt de Commissie dat de effecten op de kwaliteit van het spoor nog nauwelijks bekend zijn, omdat de PGO-contracten betrekkelijk jong zijn en nog steeds in de markt worden gezet. De Commissie heeft in dat licht dan ook de aanbeveling gedaan om pas in 2015 de effecten van de PGO’s op kwaliteit, kosten en doelmatigheid te laten toetsen. In de kabinetsreactie is deze aanbeveling overgenomen.

  • De overige drie spoorbouwers (Volker Wessels, BAM, en Asset Rail) hebben per brief van 30 november jl. aan uw Kamerleden aangegeven de visie van Prorail achter de PGO-contractvorm juist te steunen met het oog op vernieuwing, innovatie en efficiency verhoging bij het onderhoud van het spoor. Het nu stopzetten van alle aanbestedingen wijzen ze af. Ze pleiten ervoor de sector de gelegenheid te geven om in gezamenlijk overleg met relevante partijen, ProRail, Spoorbouwers en Vakbonden, tot een verdere optimalisering van de onderhoudscontracten te komen.

Ik acht het verstandig dat ProRail, de spooraannemers en vakbonden gezamenlijk met elkaar in gesprek blijven en zie geen reden om ProRail te verzoeken de aanbestedingen van de PGO-contracten te staken.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Strukton Rail, 29 november 2012, u12–75323/AS/DS/np

FNV Bondgenoten, 29 november 2012

BAM, VolkerWessels en ASSET Rail, 30 november 2012