Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201321501-08 nr. 450

21 501-08 Milieuraad

Nr. 450 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2012

Met deze brief wil ik uw Kamer informeren over een aantal wijzigingen dat zich heeft voorgedaan in de agenda van de Milieuraad die op 17 december zal plaatsvinden in Brussel. Daarnaast geef ik met deze brief gevolg aan mijn toezegging van 29 november

Het Cypriotisch Voorzitterschap heeft de Milieuraad agenda teruggebracht naar drie onderwerpen. Over de recent verschenen Blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren liggen Raadsconclusies voor en de Raad zal van gedachten wisselen over de op 28 november gepubliceerde Commissiemededeling over de zgn. Annual Growth Survey. Daarnaast heeft het Voorzitterschap besloten om een oriënterend debat te houden over het op 29 november uitgekomen voorstel voor een zevende Milieuactieprogramma. Het BNC-fiche over dit voorstel is nog in voorbereiding, en vanwege het kerstreces verwacht ik dat dit uw Kamer pas na de Ministerraad van 11 januari zal kunnen bereiken.

De herzieningen van de m.e.r.-richtlijn en twee verordeningen inzake CO2-emissies van voertuigen komen nu onder diversenpunten kort aan bod. De VN-vergaderingen over bioveiligheid en biodiversiteit die in oktober in India plaatsvonden zijn van de agenda afgehaald. Zoals verwacht zal de Commissie onder diversenpunten de Raad informeren over de besprekingen in ICAO verband ten aanzien van het ETS luchtvaart. Daarnaast heeft de Commissie aangegeven in te zullen gaan op het verslag over de koolstofmarkt (Carbon Market Report) en het tijdelijk uitstellen van veiling van een aantal rechten (back loading).

In het Algemeen Overleg op 29 november heb ik toegezegd uw Kamer verder te zullen informeren over de voortgang van de onderhandelingen over aanpassingen in het ETS. Voor het Nederlandse standpunt verwijs ik naar mijn brief van

27 november jl.1 Voor wat betreft het uitstellen van veiling van een aantal rechten (back-loading) liggen twee voorstellen voor: één voorstel voor beperkte wijziging van de ETS-richtlijn om de bestaande bevoegheid van de Commissie om veiling uit te stellen op te helderen en één voorstel voor wijziging van de EU-veilingverordening om veiling van een aantal rechten uit te stellen. Tot nog toe werd er vanuit gegaan dat de lidstaten in december in het Comité Klimaatverandering zouden stemmen over hun advies aan de Commissie over de verordening. Nu heeft de Commissie deze stemming uitgesteld tot het moment dat de Raad en het Europees Parlement akkoord zijn over de parallelle verduidelijkende wijziging van de richtlijn emissiehandel. Deze wijziging beoogt meer zekerheid te geven over de bevoegdheid van de Commissie om de veilingkalender te wijzigen. De Commissie heeft die bevoegdheid nu al. Dat blijkt mede uit het uitstel van de veilingen voor ETS luchtvaart.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Kamerstukken II 2012–2013, 21 501-08, nr. 447.