Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 10, item 17

17 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) – 33422

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 2 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) – 33423

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 3 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen – 33424

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen – 33426

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 5 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van enige wetten in verband met de handhaving van voorschriften in de Engelse taal – 33427

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 5 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten) – 33428

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 5 oktober 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brieven regering

Vijfde voortgangsrapportage Portugal, gebaseerd op de uitkomsten van een gezamenlijke missie van het IMF, de Europese Commissie en de ECB (de Trojka) – 21501-07-947

minister van Financiën, J.C. de Jager – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van de minister bij de aanbieding van vertrouwelijke stukken, als achtergrond bij de eerder aangeboden stukken inzake de vijfde voortgangsrapportage Portugal – 21501-07-948

minister van Financiën, J.C. de Jager – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de Ecofin Raad van 8 en 9 oktober 2012 te Luxemburg – 21501-07-950

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Inaugurele vergadering van het ESM op 8 en 9 oktober – 21501-07-951

minister van Financiën, J.C. de Jager – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad oktober 2012 – 21501-32-642

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voornemen tot verlengen van verdragen inzake de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de status van militair- en burgerpersoneel van de Amerikaanse Strijdkrachten tijdens militaire training en oefeningen op de Nederlandse Antillen en Aruba; 's-Gravenhage, 3 mei 2005 – 24493-R1557–52

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Gecombineerde jaarverslagen 2011 van het Kapittel der Militaire Willems-Orde, het Kapittel voor de Civiele Orden en de Kanselier der Nederlandse Orden – 24827-16

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie omtrent de Belgische inspecties aan de Belgische reactorvaten in de nucleaire installaties Doel 3 en Tihange 2 en de inspecties van de KFD in de centrale Borssele – 25422-95

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse en Europese inzet bij de 11e Conferentie van Partijen van het Biodiversiteitsverdrag – 26407-70

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Studie effecten GGO-mais en Roundup op gezondheid – 27428-238

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op artikel 'Gebruik geen slootwater Bommelerwaard' – 27625-282

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming – 27858-119

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen inzake Aanpassing subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties (pg-organisaties) – 29214-65

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit, houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van de klinisch technoloog (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid klinisch technoloog) – 29282-169

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van het trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtrekkers (LBT's) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS'en) – 29398-341

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport van de World Health Organization (WHO) dat als onderwerp heeft het bevorderen van het verantwoord gebruik van geneesmiddelen – 29477-201

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad (AD) dat de brandweer wacht met uitrukken tot de collega's van de vrijwillige brandweer aanwezig zijn waardoor kostbare tijd verloren gaat – 29517-63

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het spaarprogramma van Menzis – 29689-417

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang Actie Koperslag – 29893-136

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding 20ste Voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier – 30080-61

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de instroomcijfers van reguliere verblijfsvergunningen in relatie tot de impact van legesverhoging van 1 juli 2011 – 30573-110

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Derde voortgangsrapportage INDiGO – 30573-111

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang contracteerruimte AWBZ 2013 – 30597-267

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Wachtlijsten AWBZ – 30597-268

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (stortverbod koud-immobiliseerbare grond) – 30872-128

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging algemeen overleg interlandelijke adoptie d.d. 19 april 2012 – 31265-44

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 28 maart 2012 op de brief van de stichting VSA tot aanpassing van de Wet voortgezet onderwijs (WVO) opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag – 31289-134

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de toezending van de kabinetsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Zicht op macrodoelmatig opleidingsaanbod' – 31524-154

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bevindingen Inspectie Jeugdzorg bij Almata Ossendrecht – 31839-242

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit houdende de regeling van enkele onderwerpen van de Aanbestedingswet (Aanbestedingsbesluit) evenals enkele aanverwante brieven – 32440-74

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport "Costs and Effectiveness of Domestic Offset schemes" opgesteld door Ecofys – 32667-25

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording mondelinge vragen Basisnet goederenvervoer over de Hanzelijn – 32862-52

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ring Utrecht – 33400-A-5

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden – 33400-I-4

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden – 33400-III-4

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Derde en de vierde rapportage van de Voortgangscommissie Curaçao aan met de bijbehorende uitvoeringsrapportage van de minister van Justitie van Curaçao inzake het Korps Politie Curaçao en het Sentro di Detension i Korekshon Korsou (SDKK) – 33400-IV-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatieverzoek van leden van het Amerikaanse congres in verband met aantijgingen jegens de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie – 33400-VI-3

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 3 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vooropname 2012, Factsheet over export van afval – 33412-2

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 4 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang van de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2013 – 33425-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brief

Reactie op de commissiebrief inzake aparte bankrekening voor pgb – 2012Z16660

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 3 oktober 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

De volgende brief

Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de evaluatie van het Verantwoordingsdebat in mei 2012 en de behandeling van de jaarverslagen over het begrotingsjaar 2011 – 31865-43

voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, H.P.J. van Gerven – 5 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

a. de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie:

  • - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat (33419);

  • - Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone (PbEU 2011, L 316) (33420);

  • - Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294) (33422);

b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

  • - Regels tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 over het burgerinitiatief (PbEU 2011, L 65) (Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief) (33423);

c. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:

  • - Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen (33424);

  • - Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de intrekking van het stelsel van handel in NOx-emissierechten (intrekking handel in NOx-emissierechten) (33428);

d. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radioprogrammakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaardpakket televisie- en radioprogrammakanalen (33426).