Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 341

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 341 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2012

Zoals toegezegd tijdens het AO Verkeersveiligheid op 13 juni jl. (Kamerstuk 29 398, nr. 334) informeer ik u over de stand van zaken van het trekkerrijbewijs voor land- en bosbouwtrekkers (LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS-en).

Kleine voertuigen uitzonderen van de rijbewijsplicht

Op 9 februari jl. heb ik in mijn brief (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011/12, nr 29 389, nr. 317) aangegeven te bezien of kleine motorrijtuigen, zoals straatveeg-en maaimachines, kunnen worden uitgezonderd van de rijbewijsplicht. Tijdens het AO van 13 juni jl. heb ik u geïnformeerd dat dit mogelijk is. Uitgezonderd zullen worden LBT's en MMBS-en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 cm en de volgende functionaliteit hebben: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze motorrijtuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of verwisselbare machine te trekken. Op deze wijze worden de kleine motorrijtuigen die gebruikt worden in de groene sector, daadwerkelijk uitgezonderd van de rijbewijsplicht.

Rij-opleiding en rij-instructeurs

De rij-instructeurs voor de rijopleiding voor het T-rijbewijs moeten gecertificeerd zijn door het IBKI. Het IBKI is op basis van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (WRM 1993) verantwoordelijk voor de examinering en certificering van de rij-instructeurs voor alle rijbewijscategorieën. Het IBKI zal een nieuw WRM-examen voor instructeurs voor T ontwikkelen. Bij de uitwerking hiervan zal een voorziening worden getroffen voor docenten op de AOC’s die momenteel de opleiding verzorgen in het kader van het trekkercertificaat. Zij hebben immers al veel ervaring met het opleiden van kandidaten. Maar ook zij moeten straks gecertificeerd zijn door IBKI als zij de opleiding voor het trekkerrijbewijs willen gaan geven.

Inhoud examen en examinatoren

Kandidaten voor het T-rijbewijs leggen het praktijkexamen af op een landbouwtrekker met aanhangwagen. Het CBR zal het theorie- en het praktijkexamen maken voor het T-rijbewijs met input van inhoudelijke experts en experts op gebied van examinering. Speciaal voor dit examen opgeleide CBR examinatoren zullen het theorie examen en het praktijkexamen afnemen. De examenlocaties moeten voldoen aan de vooraf opgestelde eisen. Zo moeten er valide routes gereden kunnen worden. Het theorie examen kan ook op en het praktijkexamen vanaf de plek van de opleider worden afgenomen, mits deze aan de eisen voldoet.

Overgangsregeling voor houders van B-rijbewijs en houders van het trekkercertificaat op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit

In mijn bovengenoemde brief van 9 februari jl. heb ik aangegeven dat er een overgangsregeling komt, zodat diegenen die op het moment van invoeren van het trekkerrijbewijs in bezit zijn van tenminste rijbewijs B of een trekkercertificaat, niet alsnog het T-rijbewijs hoeven te halen. Daarbij heb ik aangegeven dat een trekkercertificaat tot 3 jaar na invoering van het T-rijbewijs mag worden omgewisseld voor een T-rijbewijs. Deze termijn zal ik ook hanteren voor de houders van rijbewijs B. Bestuurders die dit wensen krijgen tot 3 jaar na invoering de tijd om hun rijbewijs B om te wisselen voor een rijbewijs B + T. Hiermee geef ik invulling aan de motie Slob (Kamerstukken vergaderjaar 2011/12, 29 389, nr.237). Als bestuurders een T bij hun B wensen, dienen ze dit zelf op het aanvraagformulier aan te geven. Op deze wijze krijgt de groep bestuurders die werkzaam is in de landbouw ruim de gelegenheid hun B-rijbewijs of trekkercertificaat om te wisselen voor een rijbewijs voor de categorieën B en T. Ook is het na 3 jaar voor de handhavers helder: dan mogen alleen bestuurders met een T-rijbewijs een grote trekker of MMBS besturen. Deze omwisseltermijn van 3 jaar is ook eerder gehanteerd voor het bromfietscertificaat voor een AM-rijbewijs.

Communicatie

Bovengenoemde overgangsregeling vereist een actief communicatietraject. Immers de mensen die beroepsmatig LBT’s en MMBS-en besturen moeten goed geïnformeerd worden zodat zij tijdig hun B-rijbewijs of trekkercertificaat kunnen omwisselen voor het T-rijbewijs.

Aanpassing opleiding trekkercertificaat vooruitlopend op T-rijbewijs

In mijn bovengenoemde brief van 9 februari 2012 heb ik aangegeven dat de opleiding en vragen bij het trekkercertificaat worden aangepast met meer aandacht voor de verkeersveiligheid. Dit is inmiddels gebeurd:

  • De theorievragen van het trekkercertificaat zijn in maart 2012 al van 40 naar 50 vragen gegaan. Daarmee is het aantal in lijn met de theorie-examens van het CBR. Uiterlijk in het voorjaar van 2013 worden er nieuwe toetsen opgeleverd die ook bestaan uit 50 vragen en waarbij het accent nog meer komt te liggen op het rijden met een landbouwtrekker op de openbare weg. Deze worden door het Cito gemaakt.

  • Het praktijkexamen voor het trekkercertificaat is inmiddels gewijzigd en hierbij ligt het accent nu meer op het deelnemen aan het verkeer. De kandidaat moet laten zien dat hij goed kan anticiperen op het overige verkeer en de veiligheidsrisico's goed kan inschatten.

Planning

Conform bovenstaande uitgangspunten wordt gestart met het wet- en regelgevingstraject. Ik verwacht dat er begin 2013 een voorstel ligt waarover ik advies zal vragen aan alle relevante partijen. Ik verwacht het in het voorjaar aan de ministerraad aan te bieden waarna het naar de Raad van State gaat voor advies. In het najaar van 2013 zal het ter behandeling aan uw Kamer aangeboden kunnen worden.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus