Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 104, item 16

16 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Regels over de aanleg, het beheer, het gebruik en de veiligheid van lokale spoorwegen (Wet lokaal spoor) – 33324 minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 3 juli 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 3 juli 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33116, 33139, 33175, 33215, 33220 en 33221 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Reactie van de minister n.a.v. het verzoek van de cie Buza over recente ontwikkelingen in Suriname inzake de situatie rondom Fort Zeelandia en het resultaat van de Nederlandse inspanningen om in Europees verband te komen tot maatregelen naar aanleiding van de amnestiewet. – 20361-165

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken inzake handel van 31 mei 2012 – 21501-02-1164

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake over problemen bij terugvordering van voorschotten bij aantal O&O-fondsen – 26642-121

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Benchmarkonderzoek ziekenhuizen 2011 Deloitte – 27295-155

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen motie Van Gerven c.s. (27428, nr. 165) over uitwerken van optie 2 en 3 van het rapport "Veredelde Zaken" – 27428-235

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met een uitzondering op de identificatieplicht voor jeugdigen en met de aanwijzing van Sanquin als zorgaanbieder – 27529-110

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Pilot "verbeterd toezicht" openbaar vervoer – 28642-54

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Mededinging in de curatieve zorg – 29248-234

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Versterking van de prestaties in de strafrechtketen – 29279-147

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie Bashir over de periodieke herkeuringen voor het rijbewijs (29398, nr. 330) – 29398-332

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nahangprocedure Besluit tot wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (verhoging maximum percentage saneringsheffing) – 29453-255

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten – 29544-403

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Commissie evaluatie risicoverevening ZVW – 29689-405

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 28 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding convenant warme-BLEVE-vrij samenstellen en rijden van treinen – 30373-45

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister – 30656-28

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie advies "Een goede basis" – 31288-303

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake hoogspanningsverbindingen door woongebieden – 31574-26

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden over Toekomst pensioenstelsel – 32043-118

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg betreffende het besluit houdende nadere voorschriften omtrent het onderwijskundig rapport en de specificatie van leer- en begeleidingsgegevens (Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens) (32176, nr. 16) – 32176-17

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Bijeenkomst ziekenhuizen in krimpregio's – 32279-41

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Omvorming van het CAK – 32543-20

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verkoop productiefaciliteiten Nederlands Vaccin Instituut (NVI) – 32589-5

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Resultaten contra expertise projectgebonden aandeel nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma – 32698-5

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Veroordeelde Somalische piraten – 32706-31

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Berndsen om informatie rond de Wet politiegegevens naar aanleiding van een CBP rapport – 32761-33

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 25 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de voorhangprocedure die voorzien wordt in het wetsvoorstel Herziening van de regels over toegelaten instellingen en instelling van een Financiële Autoriteit woningcorporaties (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting) – 32769-101

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen m.b.t. de Woningwet – 32769-102

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Gerven (32805, nr. 15) over de bewerkstelliging dat klinieken en leveranciers die met implantaten werken of deze leveren, op voorhand aansprakelijkheid erkennen voor het mogelijk defect raken van deze implantaten als het gaat om niet verzekerde zorg – 32805-20

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwikkeling van de lokale lasten in 2011 en 2012 – 33000-B-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 27 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding junicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2012 – 33000-B-15

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 3 juli 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voortgang moties Omtzigt en Van Vliet met betrekking tot Duitse Rente en dwangarbeid – 33000-IXB-27

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Eiceldonatiebrief – 33000-XVI-189

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Leijten over de subsidie die landelijke patiënt- en cliëntorganisaties ontvangen voor het programma Aandacht voor Iedereen – 33127-66

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 26 juni 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Het volgende initiatief

Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) – 33325

Tweede Kamerlid, A. Bosman – 3 juli 2012

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden