Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 104, item 7

7 Export

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 27 juni 2012 over export.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. In het AO had de geachte afgevaardigde Verhoeven het fantastische idee, waar het CDA het mee eens is, om een gezamenlijke, eveneens fantastische motie te maken. Die motie luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het verbeteren van het imago van Nederland (Holland branding) van belang is ter behoud en versterking van de Nederlandse exportpositie;

constaterende dat het helpen van internationale starters door middel van informatie, advies en collectieve promotie gewenst is;

van mening dat collectieve promotie een samenspel dient te zijn van het bedrijfsleven en de overheid;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke collectieve promotie door verschillende sectoren gewenst is en waarbij middelen op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze kunnen worden ingezet en de Kamer daar voor de begroting over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Koopmans en Verhoeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (31985).

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Wij hebben vorige week goed en intensief gesproken over het exportbelang van Nederland. Ik heb daarbij zelfs het genoegen mogen smaken, geïnitieerd door mijn collega Koopmans, om het plan van D66 ook aan de staatssecretaris te overhandigen. Hij zal in een brief, misschien wel met een extra paragraaf daarover, op een aantal suggesties van D66 ingaan. Daarover ga ik nu dan ook niet verder spreken.

Wij hebben wel een motie opgesteld die benadrukt hoe groot het belang is van het benutten van de kansen in de landen die groeien, met name buiten Europa. Die motie luidt als volgt.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de welvaart in Nederland voor een groot gedeelte afhangt van export;

overwegende dat de export van Nederland zich grotendeels richt op Europese landen die niet of nauwelijks groeien;

overwegende dat het verplaatsen van de exportfocus richting de groeilanden in Azië en Zuid-Amerika een positieve impuls kan geven aan de economische groei van Nederland als geheel;

overwegende dat de Nederlandse overheid hier een positieve bijdrage aan kan leveren via Holland-promotie, steun bij het leggen van de juiste contacten en het afdekken van financiële risico's van exporteren;

verzoekt de regering, op korte termijn een strategie op te stellen waarbij de exportondersteuning zo wordt ingericht dat Nederlandse bedrijven beter in staat zijn naar groeilanden te exporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Verhoeven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (31985).

Mevrouw Schaart (VVD):

Voorzitter. Eigenlijk is het een grote schande dat wij hier allemaal mooie woorden spreken over de Nederlandse economische positie in het buitenland, over onze export. Want wat doen wij gemiddeld in zo'n week hier in de Kamer? Wij draaien een goedlopende sector als de pelsdierhouderij de nek om; weg banen. In Duitsland houden ze wel gewoon pelsdieren. We houden de verkoop van militair materieel aan Indonesië tegen. Weg banen. Duitsland gaat wel gewoon door met die verkoop. Defensie mag elders op de begroting 200 mln. vinden. Het JSF-project wordt waarschijnlijk stopgezet. Weg banen, werkgelegenheid en 1 mld. Het CDA denkt dat allemaal nu even te kunnen compenseren met een onderzoek naar de Holland branding. Ik kan hem zeggen dat de Holland branding deze week niet erg goed is gegaan. Nederland is echt het lachertje van de week in het buitenland. Onze reputatie is er niet op vooruitgegaan. Mijn fractie vindt dat bedrijven de kans moeten krijgen om de exportpositie op peil te houden. Dat vindt mijn fractie al langer. Wij moeten bedrijven gewoon hun werk laten doen. Daardoor wordt werkgelegenheid behouden. Wij moeten bedrijven geen onnodige regels en verboden opleggen. Alleen dan kan de export van Nederland pas echt tot bloei komen.

Staatssecretaris Bleker:

Voorzitter. Zoals afgesproken tijdens het algemeen overleg, zal de Kamer voor 1 september een brief ontvangen over aanpassingen in het exportinstrumentarium en het exportbeleid. Dat is besproken met de Kamer. De motie-Koopmans/Verhoeven op stuk nr. 12 zie ik in dat verband als ondersteuning van beleid. Het oordeel over de motie laat ik graag over aan de Kamer.

Ik kom op de motie-Verhoeven op stuk nr. 13.

De heer Verhoeven (D66):

Voorzitter. Excuses, maar voordat de staatssecretaris verdergaat wil ik een puntje van orde inbrengen. Ik heb verzuimd om aan te duiden dat de goede samenwerking tussen het CDA en D66 op het gebied van de export ertoe heeft geleid dat de naam van de heer Koopmans ook onder mijn motie zou kunnen worden gezet. Hoe kan ik het regelen dat zijn naam er toch onder komt te staan?

De voorzitter:

Door een gewijzigde motie in te dienen, mijnheer Verhoeven. Daarmee kan dat gemakkelijk worden opgelost. Het staat nu in ieder geval al in de Handelingen, maar het kan dus ook nog worden aangepast.

De heer Verhoeven (D66):

Dank u, voorzitter. Het is nu in ieder geval al helder.

Staatssecretaris Bleker:

Ik kan mij heel goed voorstellen dat ook de naam van de heer Koopmans onder deze motie had moeten staan. Toch leidt dat niet tot een wijziging van mijn oordeel over de motie. Ik zie haar als ondersteuning van beleid. Ik laat het oordeel graag aan de Kamer over.

Mevrouw Schaart heeft namens de VVD-fractie enkele woorden gesproken. Die waren volgens mij niet aan de regering gericht. Wie de schoen past, trekke hem aan.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Wij stemmen morgenochtend over de moties.

De vergadering wordt van 11.30 uur tot 11.50 uur geschorst.