Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 104, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, donderdag aanstaande ook te stemmen over de aangehouden moties-Peters (32827, nrs. 36 en 37), de aangehouden motie-Arib (28638, nr. 82), de aangehouden motie-Heijnen/Schouw (33240-VII, nr. 9), de aangehouden motie-Thieme (33000, nr. 31), de aangehouden motie-Bashir (29398, nr. 331) en de aangehouden motie-Dijksma (19637, nr. 1542).

Voorts stel ik voor, te stemmen over het wetsvoorstel Wijziging van de Waterschapswet tot het instellen van een overgangsbestuur voor op 1 januari 2013 ingestelde waterschappen en het uitstellen van de waterschapsverkiezingen van 2012 en de daarbij ingediende motie, over het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33017) en de daarbij ingediende moties, over het voorstel van wet van de leden Van Gerven en Dijsselbloem tot nadere wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij (33076) en de daarbij ingediende motie, over de moties die zijn ingediend in het notaoverleg over de grondstoffennotitie en over de Aanpassingswet zbo's I en M aan de Kaderwet zbo's (33250).

Op voorstel van de vaste commissie voor Financiën stel ik voor, donderdag aanstaande te stemmen over wetsvoorstel 32014 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007).

Op verzoek van het lid Ouwehand (PvdD) stel ik voor, haar moties op stuk 31532, nr. 83 en 33000-XVI, nr. 72 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze moties opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor om bij het debat over de uitkomsten van de Europese top spreektijden te hanteren van vijf minuten per fractie.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda na het zomerreces:

 • - het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok "Europe Central" tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300) (33191);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) (33197);

 • - het wetsvoorstel Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds (33222);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) (33182);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Stb. 2010, 296) in verband met wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (33141);

 • - het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen (33185);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie (33032).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het VSO Ruimtevaart, met als eerste spreker het lid Schaart van de VVD-fractie;

 • - het VAO Energie, met als eerste spreker het lid Dikkers van de PvdA-fractie;

 • - het VSO Digitale implementatieagenda, met als eerste spreker het lid El Fassed van de GroenLinks-fractie;

 • - het VAO Risicoverevening, met als eerste spreker het lid Leijten van de SP-fractie;

 • - het VAO Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, met als eerste spreker het lid De Roon van de PVV-fractie;

 • - het VAO Stroomlijning en asiel minderjarigen, met als eerste spreker het lid Dijksma van de PvdA-fractie en met als tweede spreker het lid Dibi van de GroenLinks-fractie;

 • - het VAO Woningcorporaties en woningwaarderingsstelsel, met als eerste spreker het lid Monasch van de PvdA-fractie;

 • - het VAO Mestbeleid, met als eerste spreker het lid Ouwehand van de PvdD-fractie;

 • - het VAO Herziening van EU-wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, met als eerste spreker het lid Recourt van de PvdA-fractie;

 • - het VAO Compacte Rijksdienst/Overheidsdienstverlening, met als eerste spreker het lid Koopmans van de CDA-fractie;

 • - het VAO Epd/LSP, met als eerste spreker het lid Gerbrands van de PVV-fractie.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil namens mijn collega Van Gerven een vooraankondiging doen van het VAO Dierziekten. Het AO daarover vindt morgen plaats, maar wij verwachten wel een plenaire afronding.

De voorzitter:

Wij zullen dat toevoegen aan de toch al lange lijst.

Het woord is aan de heer Dibi.

De heer Dibi (GroenLinks):

Voorzitter. Vandaag onthulde digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, op basis van tientallen Wob-verzoeken, dat de politie op grote schaal de Wet bescherming persoonsgegevens overtreedt. Geen enkel korps voldoet aan alle wettelijke regels. Ik vraag daarom een brief van het kabinet waarin wordt ingegaan op twee verzoeken van Bits of Freedom. Ten eerste, het verzoek om jaarlijks in plaats van eenmaal in de vier jaar controles bij de politie te laten plaatsvinden, totdat het goed gaat. Ten tweede, het verzoek om geen nieuwe bevoegdheden aan de politie te geven zolang er zo slordig mee wordt omgegaan. Voorts krijg ik graag een algemene reactie van het kabinet op wat daar speelt. Tot slot vind ik in de brief ook graag een overzicht terug van alle overheidsdatabanken waar gegevens van Nederlanders zijn opgeslagen. Het is nu een volstrekt raadsel waar die gegevens opgeslagen zijn. Het is misschien goed als het kabinet daarover een keer opheldering geeft.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Gisteren heeft er een algemeen overleg over privacy plaatsgevonden. Daar zijn enkele belangrijke zaken besproken, zoals de verordening en de richtlijn vanuit Europa. Wij zien graag dat in de brief wordt meegenomen hoe wat in Nederland gebeurt, zich verhoudt tot de verordening en richtlijn vanuit Europa. Dat is de toekomst waarover we gisteren zo uitgebreid hebben gesproken. Overigens was de heer Dibi daarbij niet aanwezig.

De heer Dibi (GroenLinks):

Ik had gelijktijdig een debat over gewortelde asielkinderen. Ik reken overigens nog steeds op de steun van de CDA-fractie morgen bij de stemming. Het gaat hier echter even niet over Europa. Het gaat om een Nederlandse wet die met voeten wordt getreden door de Nederlandse politie. Ik vind de toevoeging waardevol, maar mijn verzoek was een ander.

De voorzitter:

Het stenogram van dit deel van de vergadering wordt doorgeleid naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Berndsen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Voorzitter. Ik heb een rappel voor de minister van Veiligheid en Justitie over de inzet van studenten bij internetpatrouilles. Ik heb daarover schriftelijke vragen gesteld, maar daarop heb ik nog geen antwoord ontvangen. Ik heb daarnaast een rappel voor de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de behandeling van slachtoffers van zedenmisdrijven, waarvoor hetzelfde geldt.

De voorzitter:

We zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ons is toegezegd dat wij afgelopen maandag, 2 juli, een rapport zouden ontvangen over de Wet geneesmiddelenprijzen en het Noorse systeem. Wij hebben dat rapport nog niet ontvangen. Ik zou het rapport graag vandaag nog ontvangen van het ministerie.

De voorzitter:

Dan zullen wij dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

U hebt nog een tweede punt.

Mevrouw Leijten (SP):

Op 7 juni heb ik schriftelijke vragen gesteld over misleiding van verslaafden door privéklinieken. Die vragen waren gericht tot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik zou graag antwoord krijgen op deze vragen.

De voorzitter:

Ook daarvoor geldt dat wij het stenogram van dit deel van de vergadering zullen doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Kuiken.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Hedenochtend hebben wij een brief van staatssecretaris Weekers ontvangen over de invoering van de forensentaks, die afschaffing van de onbelaste kilometervergoeding betekent. Uit de inhoud van de brief blijkt dat de schoonmakers die door hun werkgevers naar het werk worden gebracht, moeten gaan betalen en dat de directeur met zijn dikke leasebak de komende vier jaar rustig door kan rijden. De brief is voor mij reden om te verzoeken om een debat, nog voor het reces. Gelet op de agenda mag het wat mij betreft een spoed-AO zijn. Ik wil daarvoor graag steun.

Mevrouw Leijten (SP):

Het lijkt mij heel belangrijk dat wij hierover spreken en daarom steun ik het verzoek voor een spoed-AO.

De heer Koopmans (CDA):

Algemene overleggen regelen wij in een procedurevergadering. Daarom geen steun voor het verzoek.

De heer Huizing (VVD):

Ik sluit mij bij deze woorden aan. Geen steun.

De heer Dibi (GroenLinks):

Een suggestie. Als het goed is, gaan de fractievoorzitters nog met elkaar in debat over de Voorjaarsnota. Het staat hun vrij om dit onderwerp daarbij te betrekken. Het lijkt mij wel een relevant onderwerp.

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Het is zeker een relevant onderwerp voor GroenLinks, want het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de rijders van dikke leaseauto's worden ontzien bij de invoering van de forensentaks en dat de schoonmakers worden belast.

Ik zal mijn verzoek in de procedurevergadering inbrengen, maar het is echt van wezenlijk van belang dat wij hierover nog voor het reces met elkaar spreken. Het moet iedereen namelijk nog voor de verkiezingen helder zijn waar hij of zij aan toe is.

De voorzitter:

Ik stel vast dat u geen meerderheid hebt voor een gewoon debat. In de procedurevergaderingen zal dus bezien moeten worden of er een spoed-AO komt. Dat is aan u. De heer Dibi en de heer Koopmans hebben u verder in overweging gegeven om het mee te nemen in het debat over de Voorjaarsnota.

Het woord is aan de heer Koopmans.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. De Kamer heeft zojuist besloten om een VAO te houden over de compacte rijksdienst. De aanleiding daarvoor is dat er wat licht zit tussen de opmerkingen van de minister van BZK bij het algemeen overleg en de staatssecretaris van Financiën die vorige week een algemeen overleg over de Belastingdienst heeft bijgewoond. Ik zou graag voor morgen 12.00 uur een brief van de staatssecretaris van Financiën en de minister van BZK ontvangen. In die brief moet met name ingegaan worden op de sluiting van de belastingkantoren in Emmen en Venlo in relatie tot de motie-Heijnen en de motie-Van Vliet.

Ik vraag om deze brief, omdat ik daarmee een VAO denk te kunnen voorkomen. Hopelijk doet de regering dat ook in haar brief.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.