Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 104, item 4

4 OS bedrijfsleveninstrumentarium

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 juli 2012 over OS bedrijfsleveninstrumentarium.

De heer Driessen (PVV):

Voorzitter. Ik dien wederom één motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een einde te maken aan het bedrijfsleveninstrumentarium,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Driessen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 98 (31250).

Mevrouw Ferrier (CDA):

Voorzitter. Afgelopen maandag hebben we een goede discussie gevoerd met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het belang van het bedrijfsleveninstrumentarium en de werking ervan ten behoeve van armoedebestrijding. Gezien het feit dat wij Kamerbreed diezelfde middag onderschreven hebben hoe belangrijk het is om met name in het ontwikkelingsbeleid oog te hebben voor genderzaken, dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrouwen maar al te vaak gezien worden als slachtoffers in plaats van als deel van de oplossing;

constaterende dat vrouwen een belangrijke motor zijn bij economische ontwikkeling, zoals ook door onderzoeksrapporten van de Wereldbank en UNDP bevestigd wordt;

constaterende dat toegang tot financiële diensten voor veel vrouwen in ontwikkelingslanden uiterst complex en onzeker is;

overwegende dat het bedrijfsleveninstrumentarium aan aanvragers soms hoge financiële voorwaarden stelt;

voorts overwegende dat de regering het bedrijfsleveninstrumentarium werkende weg aanpast en optimaliseert;

verzoekt de regering, obstakels in het bedrijfsleveninstrumentarium die de toegang voor vrouwen tot financiële middelen belemmeren waardoor hun ondernemerschap beperkt wordt, weg te nemen en daartoe, indien nodig, het bedrijfsleveninstrumentarium aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Ferrier. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 99 (31250).

De heer De Lange (PvdA):

Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het bedrijfsleveninstrumentarium een positieve bijdrage kan leveren aan economische ontwikkeling;

constaterende dat de regering de transparantie over de toegekende middelen voor het bedrijfsleveninstrumentarium wil vergroten;

constaterende dat de belastingbetaler nu nog onvoldoende zicht heeft op hoe, waar en waaraan het budget voor het bedrijfsleveninstrumentarium besteed wordt en wat de specifieke bijdrage is aan duurzame armoedebestrijding en ontwikkeling, hetgeen met name voor de FMO geldt;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat uitvoeringsorganisaties van het bedrijfsleveninstrumentarium openbaar maken (1) welke bedrijven financiering ontvangen uit ODA, (2) in welk(e) land(en) projecten worden uitgevoerd door welke bedrijven, (3) welke sector en type bedrijfsactiviteiten het betreft, (4) welke doelstellingen op de gebieden van duurzame armoedebestrijding en economische ontwikkeling worden nagestreefd per land en programma, (5) welke criteria gehanteerd zijn en worden bij het beoordelen en monitoren van programma's per land, (6) welke risico's aan het project kleven en wat de uitkomsten van de due-diligenceanalyse zijn, en (7) in de resultatenrapportage en open data gebruik te maken van een heldere waarderingssystematiek zodat ingezette middelen gekoppeld kunnen worden aan bereikte resultaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid De Lange. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 100 (31250).

Staatssecretaris Knapen:

Voorzitter. In de motie op stuk nr. 98 van de heer Driessen wordt gevraagd om afschaffing van het bedrijfsleveninstrumentarium. Het bedrijfsleveninstrumentarium is er ten behoeve van hun vooruitgang en ons belang. Ik wil deze motie dus graag ontraden.

In de motie op stuk nr. 99 van mevrouw Ferrier gaat het om het stimuleren van de betrokkenheid van vrouwen bij het bedrijfsleveninstrumentarium. Ik zie, eerlijk gezegd, niet echt specifieke obstakels in het instrumentarium zoals we het nu hebben. Alle uitvoerende organisaties melden ook dat er al veel meer met lokale vrouwen wordt gewerkt dan in het verleden het geval was. Ik wijs bovendien op datgene wat we doen op het gebied van landrechten en aanpassing van wetgeving inzake minikrediet. Ik noem bijvoorbeeld de mogelijkheden tot sparen. Dat richt zich specifiek op vrouwen. Ik ben echter graag bereid om nog eens te bekijken of we hier dingen missen. In die zin laat ik het oordeel over de motie ook graag aan de Kamer.

In de motie op stuk nr. 100 van de heer De Lange wordt gevraagd om het openbaar maken van een groot aantal criteria en data, van informatie over de wijze waarop wordt omgegaan met due diligence tot aan informatie over de bedrijfsactiviteiten. Ik beschouw de motie, gezien de richting en de ambitie, als ondersteuning van beleid. Ik moet er wel bij zeggen dat hier en daar punten een rol zouden kunnen spelen die te maken met bedrijfsvertrouwelijkheid. Dat hebben we uiteraard in acht te nemen. We hebben ook het spanningsveld tussen uitvoerigheid van rapportage en strijd tegen bureaucratie in acht te nemen, maar de richting bevalt mij zeer. In die zin wil ik de motie graag beschouwen als ondersteuning van beleid.

De heer De Lange (PvdA):

Ik heb goed geluisterd naar de woorden van de staatssecretaris. Ik deel zijn analyse en ik vind het fijn dat hij mijn motie ziet als ondersteuning van beleid. Ik deel ook zijn analyse dat het niet de bedoeling is om bedrijven onnodig op te zadelen met werk en trek de motie terug.

De voorzitter:

Aangezien de motie-De Lange (31250, nr. 100) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

Ik dank de staatssecretaris voor de antwoorden. De stemming over de moties zal morgenochtend vroeg plaatsvinden.

De vergadering wordt van 10.28 uur tot 10.45 uur geschorst.