32 279 Zorg rond zwangerschap en geboorte

Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2012

Tijdens het debat van 23 mei jongstleden (Handelingen II, 2011/12, nr. 86, item 8, blz. 53–72) over de verloskundige zorg en De Sionsberg heb ik uw kamer toegezegd een schriftelijke terugkoppeling te geven van de bijeenkomst met de kleine ziekenhuizen uit de krimpregio’s.

De krimpregio’s zijn kwetsbaar als het gaat om het behoud van de zorg in de regio. Door onder andere verscherpte kwaliteitseisen kunnen vaak de kleine ziekenhuizen in krimpregio’s maar moeilijk voldoen aan de kwaliteitsnormen. Dit leidt tot verschraling van de zorg in die regio’s die toch al te maken hebben met toenemende krimp van het totale voorzieningenniveau. Ik vind dit onwenselijk voor de bereikbaarheid van de acute zorg en heb de kleine ziekenhuizen opgeroepen om met mij mee te denken over de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de acute zorg in een regio en de functie die het ziekenhuis daarbij kan hebben.

Op 26 april jongstleden heeft er een constructieve en nuttige bijeenkomst op mijn ministerie plaatsgevonden. In de ingesloten bijlage 11 treft u een overzicht van de ziekenhuizen die aan de bijeenkomst hebben deelgenomen.

De gedachtewisseling met de ziekenhuizen heeft tot een aantal belangrijke suggesties aan VWS geleid. In bijlage 2 geef ik u een overzicht van de suggesties aan VWS. Ik zal in de uitvoering van mijn beleid rekening houden met deze suggesties. Ik ben al met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in gesprek over de problematiek van de krimpregio’s. Ik zal aan de gespreksagenda expliciet de continuïteit van de acute zorg toevoegen. Ook zal ik in de gesprekken met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de zorgverzekeraars bespreken hoe zij de problematiek in de krimpregio’s zien respectievelijk invulling geven aan de zorgplicht in de krimpregio’s. Ik zal u na de zomer, in september, van de resultaten op de hoogte stellen.

In het vertrouwen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven