Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230656 nr. 28

30 656 Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Ontvangen ter Griffie op 27 juni 2012.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 28 juli 2012.

De algemene maatregel van bestuur is aan de Tweede Kamer overgelegd tot en met 25 juli 2012.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 juni 2012

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit1, houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 en het Financieel besluit handelsregister. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik naar de ontwerp-nota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 17, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007) en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koningin ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het ontwerpbesluit met ingang van 1 oktober 2012. Dit in verband met de voorziene inwerkingtreding van het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht per die datum. Als gevolg daarvan kan niet worden voldaan aan de zgn. drievierde-regel, d.w.z. dat ten minste drie vierde deel van de voorhangperiode van een maand buiten het reces van de Kamer valt.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M. J. M. Verhagen


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.