27 295 Positionering algemene ziekenhuizen

Nr. 155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2012

U heeft besloten tot een debat naar aanleiding van een benchmarkonderzoek door Deloitte waaruit blijkt dat ziekenhuizen in 2011 € 400 miljoen aan hun eigen vermogen hebben toegevoegd.

In deze brief ga ik in op het benchmarkonderzoek en de betekenis ervan voor het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord.

Deloitte meldt in haar benchmarkonderzoek dat de ziekenhuizen er in 2011 in zijn geslaagd hun eigen vermogen verder te verstevigen en hun financiële huishouding te verbeteren door in te zetten op kostenbeheersing. Deze bevindingen lijken aan te tonen dat ziekenhuizen er in aanloop naar prestatiebekostiging in slagen kostenefficiënter te werken en er in de sector doelmatigheidswinst te behalen valt. De verdere versteviging van de vermogenspositie van ziekenhuizen is gewenst aangezien ziekenhuizen met prestatiebekostiging meer risico gaan lopen over hun omzet en daarmee de bekostiging van hun vastgoed. Op grond van bovengenoemde ontwikkelingen beschikken ziekenhuizen over een betere business case om toegang te blijven houden tot de kapitaalmarkt, voor investeringen maar ook voor werkkapitaal aangezien de financiering door zorgverzekeraars in de vorm van een ruime bevoorschotting niet langer vanzelfsprekend is.

Zoals ik reeds eerder aan u heb gemeld bedraagt de totale ingeschatte overschrijding bij de instellingen voor medisch specialistische zorg over 2011 € 333 miljoen. Volgens Deloitte zal deze kaderoverschrijding in de komende jaren tot nieuwe kortingen leiden. Deze conclusie deel ik echter niet. In 2011 heb ik een Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord gesloten met zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor medisch specialistische zorg. Een beheerste kostenontwikkeling is daarbij uitgangspunt. In dat akkoord zijn verzekeraars en zorgaanbieders een financieel kader voor 2012 tot en met 2014 overeengekomen.

Uitgaande van het overeengekomen budgettair kader 2012–2014 uit het Hoofdlijnenakkoord werkt de overschrijding zoals geconstateerd op basis van 2011 niet structureel door.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Naar boven