31 980 Parlementair onderzoek financieel stelsel

Nr. 42 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HUIZING EN BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22

Voorgesteld 22 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Nederlandse financiële toezichthouders verantwoordelijk zijn voor de stabiliteit op de financiële markten;

overwegende, dat perverse prikkels in het beloningsbeleid bij financiële instellingen als een van de oorzaken van de financiële crisis worden gezien;

overwegende, dat de Nederlandse financiële toezichthouders moeten ingrijpen bij financiële instellingen wanneer het bonusbeleid van een financiële instelling aanzet geeft tot het nemen van ongewenste risico's waarbij de stabiliteit op de financiële markten in het geding komt;

overwegende, dat huidige regelgeving gebaseerd is op wanneer de Nederlandse financiële toezichthouders kunnen ingrijpen in plaats van wanneer deze toezichthouders moeten ingrijpen;

overwegende, dat de Monitoring Commissie Code Banken dit jaar een verdiepend onderzoek uitvoert naar het beloningsbeleid van banken en eind 2011 de bevindingen rapporteert;

verzoekt de regering om, wanneer uit voornoemd onderzoek blijkt dat de huidige regelgeving en afspraken omtrent bonusbeleid ongemotiveerd en onvoldoende worden nageleefd door financiële instellingen zonder dat dit heeft geleidt tot interventie van de financiële toezichthouders, aanvullende wetgeving te verkennen die de Nederlandse financiële toezichthouders verplicht, vooraf en actief in te grijpen bij onwenselijk risicovol beloningsbeleid en de Tweede Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Huizing

Blanksma-van den Heuvel

Naar boven