Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Strategisch akkoord, te weten:

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over concrete en toetsbare doelen (28375, nr. 9);

- de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller over een rechtvaardige inkomensontwikkeling (28375, nr. 10);

- de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller over het SER-akkoord ter zake van de WAO (28375, nr. 11);

- de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller over een aparte ministerspost voor ontwikkelingssamenwerking (28375, nr. 12);

- de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller over meer personeel en meer voorzieningen in de zorg (28375, nr. 13);

- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over het correctief referendum (28375, nr. 14);

- de motie-Rosenmöller c.s. over wachtlijsten bij levensbedreigende ziekten (28375, nr. 15);

- de motie-Rosenmöller c.s. over een specifiek pardon (28375, nr. 16);

- de motie-Veling/Van der Vlies over het recht op leven (28375, nr. 17);

- de motie-Veling c.s. over "het kwartje van Kok" (28375, nr. 18);

- de motie-Van der Vlies/Veling over een nuloptie ten aanzien van bordelen (28375, nr. 19);

- de motie-Van der Vlies/Veling over gewetensbezwaarde ambtenaren (28375, nr. 20);

- de motie-Kant over financiële middelen voor zorg, onderwijs en veiligheid (28375, nr. 21).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Balkenende (CDA):

Voorzitter. Wij hebben vanmiddag gesproken over de status van moties die zijn ingediend bij de bespreking van het Strategisch akkoord. De inhoud van motie nr. 9 spreekt ons zeer aan. Feitelijk maakt het gevraagde deel uit van het VBTB-proces en ik neem aan dat het nieuwe kabinet dezelfde procedure zal volgen en zal neerleggen in zijn beleidsprogramma. Wij vinden de motie daarom overbodig en zullen er dus tegenstemmen. Ik zeg nogmaals nadrukkelijk dat de inhoud van de motie zal terugkeren in het beleidsprogramma.

Wij vinden dat motie nr. 12 over een aparte ministerspost voor ontwikkelingssamenwerking vooruitloopt op de tijdens de formatie te volgen procedure. Daarom zullen wij ook tegen deze motie stemmen.

Motie nr. 15 over de wachtlijsten bij levensbedreigende ziekten betreft een buitengewoon belangrijk onderwerp. Wij hebben bezwaren tegen de gevolgde handelwijze, maar ook dit onderwerp zal terugkeren in het beleidsprogramma van het nieuwe kabinet. In kwalitatief opzicht kan ik mij zeer goed vinden in de strekking van de motie.

Wat betreft motie nr. 19 over de nuloptie ten aanzien van bordelen merk ik op dat er in het najaar een evaluatie zal komen over de opheffing van het bordeelverbod. Het lijkt mij logischer om dan deze motie aan de orde te stellen.

Mijn fractie kan zich geheel vinden in de motie-Van der Vlies/Veling over gewetensconflicten. Daarom zullen wij voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (28375, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller (28375, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat deVoorzitter aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller (28375, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller (28375, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven/Rosenmöller (28375, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Th.C. de Graaf c.s. (28375, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en LN voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (28375, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rosenmöller c.s. (28375, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mijn excuses, maar ik moet de heer Van Heemst vragen om er niet voortdurend doorheen te tetteren.

De heer Duivesteijn (PvdA):

Voorzitter. Ik maak er ten zeerste bezwaar tegen dat u mij verwart met de heer Van Heemst!

De voorzitter:

Maar de heer Van Heemst was het van plan!

In stemming komt de motie-Veling/Van der Vlies (28375, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veling c.s. (28375, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies/Veling (28375, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies/Veling (28375, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen. Daarmee is de uitslag onduidelijk. Wij zullen over deze motie hoofdelijk moeten stemmen.

Voor stemmen de leden: Hoogendijk, Ten Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Janssen van Raay, Joldersma, De Jong, Van der Knaap, Koopmans, Kortenhorst, Van Lith, Mastwijk, Meijer, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Ormel, Palm, De Pater-van der Meer, Rambocus, Rietkerk, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schonewille, Schreijer-Pierik, Smolders, Smulders, Spies, Van der Staaij, Sterk, Varela, Veling, Verburg, Verhagen, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries, Van Vroonhoven-de Kok, Wiersma, Wijn, Van Winsen, Zeroual, Aasted-Madsen-van Stiphout, Alblas, Van Ardenne-van der Hoeven, Van As, Atsma, Balkenende, Bijlhout, Van Bochove, Bonke, Bruls, Buijs, Van de Camp, Çörüz, Dekker, Van Dijke, Duivesteijn, Eberhard, Eerdmans, Eurlings, Ferrier, Van Geel, T. de Graaf, Groenink, De Haan, Van Haersma Buma, Herben, Hessels en Van der Hoeven.

Tegen stemmen de leden: Hoogervorst, Jense, Jorritsma-Lebbink, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Koenders, Korthals, Lambrechts, Lazrak, Melkert, Netelenbos, Nicolaï, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Remkes, Rosenmöller, De Ruiter, Teeven, Tichelaar, Timmermans, Tonkens, Te Veldhuis, Van Velzen, Vendrik, Vergeer-Mudde, Vermeend, Vos, Voûte-Droste, B.M. de Vries, G.M. de Vries, Monique de Vries, K.G. de Vries, Weisglas, De Wit, Wolfsen, Zalm, Van Aartsen, Adelmund, Albayrak, Arib, Azough, Bakker, Van Beek, Benschop, Van Blerck-Woerdman, Van Bommel, Bos, Van den Brand, Bussemaker, Cornielje, Crone, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Duyvendak, Van Geen, Van Gent, Gerkens, Giskes, Th.C. de Graaf, De Grave, Halsema, Van der Ham, Hamer, Van Heemst, Herfkens, Hermans, Hofstra en Van Hoof.

De voorzitter:

Ik constateer dat de motie met 71 tegen 70 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (28375, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven