Agenda opgesteld 19 oktober 2012

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 oktober

14.00 uur

Woensdag 24 oktober

10.15 uur

Donderdag 25 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 285

De lijst van controversieelverklaringen

33 285 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 18)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel J:

– brief commissie Infrastructuur en Milieu (18,I) (toevoegen brief over Programma Hoogfrequent Spoorvervoer over onderzoeksresultaten goederenstudies)

– brief commissie Infrastructuur en Milieu (18,II) (toevoegen brief inzake Aanbieding van de toegezegde Integrale Verkeersanalyse Zuidvleugel Randstad)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel K:

– brief commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (17,I) (toevoegen wetsvoorstel Wet natuurbescherming)

– brief commissie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (17,II) (toevoegen brief met kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa.

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

33 131

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

33 131 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m D

– amendement Hachchi (8)

– amendement Segers (9)

– onderdeel E

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer

De Voorzitter: dhr. Segers wenst zijn motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 131, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Segers/Hachchi over het kiesrecht voor niet-Nederlanders

33 131, nr. 11

– de motie-Hachchi over het Papiaments en het Engels als officiële taal

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de jaarverslagen van de Nationale Ombudsman over het jaar 2010 en over het jaar 2011

33 172, nr. 4

– de motie-Bosma over commentaar op het Nederlandse immigratiebeleid

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de psychische problematiek en de toename van suïcidepogingen bij vreemdelingen

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 1580 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

19 637, nr. 1580 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen c.s. over geen terugkeergesprek bij psychische belemmering

19 637, nr. 1581

– de motie-Gesthuizen over een regeling voor medische behandeling van illegalen

19 637, nr. 1582

– de motie-Gesthuizen over de suïcide van een Burundese man in een ggz-instelling

19 637, nr. 1583

– de motie-Schouw c.s. over noodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 108

Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

33 108 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I

– artikel II, onderdelen A en B

– amendement Recourt (10,I) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C en D

– amendement Recourt (10,II) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E en F

– nader gewijzigd amendement Gesthuizen (15)

– onderdeel G

– amendement Recourt (10,III)

– onderdeel H

– onderdeel Ha

– amendement Recourt (10,IV) (invoegen onderdeel Hb)

– onderdeel I

– amendement Recourt (10,V) (invoegen onderdeel Ia)

– onderdeel J

– artikel II

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken

De Voorzitter: dhr. De Wit wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 108, nr. 13

– de motie-Schouw c.s. over het intrekken van het wetsvoorstel inzake de verhoging van de griffierechten

33 108, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Wit over een uniform systeem voor inning van het griffierecht

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 840

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

32 840 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, aanhef

– amendement Arib/Hilkens (8,I)

– onderdeel A

– amendement Arib/Hilkens (8,II en III)

– onderdeel B

– onderdeel C

– amendement Helder (9,I)

– onderdeel D

– artikel I

– artikel II

– amendement Arib/Hilkens (8,IV)

– artikel III

– artikel IV, aanhef

– amendement Arib/Hilkens (8,V)

– onderdeel A

– amendement Arib/Hilkens (8,VI)

– onderdeel B

– amendement Arib/Hilkens (8,VII)

– onderdeel C

– amendement Helder (9,II) (toevoegen onderdeel D)

– artikel IV

– artikelen V t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

32 840, nr. 11

– de motie-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over huwelijkse gevangenschap

32 840, nr. 12

– de motie-Kooiman over de kennis van professionals over huwelijksdwang

32 840, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over de rechtspositie van vrouwen in huwelijkse gevangenschap

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Leijten over het oordeel dat de Nma de boetes aan thuiszorgorganisaties moet herzien

33 434, nr. 1 (aangehouden)

– de motie-Leijten over stoppen van de bemoeienis met de zorgsector

33 434, nr. 2 (aangehouden)

– de motie-Leijten over compensatie voor de juridische kosten

33 434, nr. 3 (aangehouden)

– de motie-Agema over terugvloeien van boetegeld naar de zorg

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij: Begroting van de Koning (I), Begroting Algemene Zaken (IIIA), Kabinet der Koningin (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC)

33 400-III, nr. 5

– de motie-Bosma over het beëindigen van de financiering van de WRR

33 400-I, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Pechtold over het herijken van de koninklijke archieven

33 400-I, nr. 6

– de motie-Thieme over een kostenoverzicht van het Kroondomein het Loo en het Koninklijk Departement Faunabeheer

33 400-I, nr. 7

– de motie-Thieme over beter beheersbare kosten van het Nederlandse koningshuis

33 400-I, nr. 8

– de motie-Thieme over vertrouwelijke in accountancyrapporten van het Koninklijk Huis

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

33 208

Wijziging van de Geneesmiddelenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/84/EU ter verbetering van de publieke gezondheid door het systeem van de geneesmiddelenbewaking van humane geneesmiddelen efficiënter te maken

33 208 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I

– amendement Bruins Slot (8) (invoegen artikel IA)

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Geneesmiddelenwet

33 208, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een redelijk maximum voor vergoedingen in een transparantieregister

16. Debat over de afspraken die het Rijk, gemeenten, woningcorporaties, de uitzendbranche, koepels van werkgevers en vakbonden op 28 maart jl. hebben gemaakt over meer en betere tijdelijke huisvesting voor werknemers uit de Europese Unie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Debat over de problematiek rondom ondervoede ouderen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33 000-XVI, nr. 194

18. VSO inzake tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 255, nr. 2

19. VSO inzake het Ontwerpbesluit houdende wijziging van lijst II, behorende bij de Opiumwet met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 400-IV

20. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2013

33 327

21. Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)

33 294

22. Het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014

33 032

23. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

32 412

24. Voorstel van wet van de leden Verhoeven/Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet i.v.m. het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen (voortzetting)

33 174

25. Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314)

33 184

26. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

33 125

27. Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

30 538

28. Voorstel van wet van de leden Recourt, Oskam en Segers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (voortzetting)

33 409

29. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire begroting EIB)

Langetermijnagenda

30 en 31 oktober, 1 november (week 44)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII), onderdeel Immigratie, Integratie en Asiel

– Begroting Staten-Generaal (IIA) + Begroting overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII), onderdeel Economie en Innovatie

– VAO Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepakketten (AO d.d. 10/10)

– VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 10/10)

– VSO Ontwerpbesluit uitvoering Crisis- en herstelwet

32 271 (Huisvestingswet 2012)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 857 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs i.v.m. de registratie van incidenten)

33 185 (Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten i.v.m. de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen)

32 711 (Wijziging van de Wet orgaandonatie i.v.m. nieuwe medisch-technische ontwikkelingen)

33 268 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen)

33 187 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van meer doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs)

33 244 (Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

33 228 Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

32 610 (Wijziging Embryowet i.v.m. de evaluatie van deze wet)

33 085 (Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

33 062 (Wijziging van diverse wetten i.v.m. de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

32 842 (Wijziging van de Opiumwet i.v.m. de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt) (voortzetting) (na ontvangst van een brief)

33 250 (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)

33 174 (R1974) Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken)

33 054 (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

32 839 (Wijziging van de Warmtewet i.v.m. enkele aanpassingen)

33 150 (Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

33 318 (Wet vereenvoudiging regelingen SVB)

30 372 (Voorstel van wet van de leden Heijnen, Sap en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) (voortzetting)

30 174 (Voorstel van wet van de leden Sap, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum) (voortzetting)

33 012 (Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie i.v.m. de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard)

33 115 (Wet opslag duurzame energie)

33 112 (Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden))

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 182 (Wet versterking bestuur pensioenfondsen)

33 222 (Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds)

33 192 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

-32 398 Wet forensische zorg

13, 14 en 15 november (week 46)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Belastingplan 2013 (plenaire behandeling inclusief stemmingen; WGO’s op 29 oktober en 5 november)

33 157 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs)

32 512 (Wijziging van boek 2 BW en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers)

33 197 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van een richtlijn betreffende geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking)

33 213 Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen

33 328 Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen

-33 126 (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Defensie (X)

– Debat over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire enquêtecommissie financieel stelsel (debat met de regering)

33 171 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) (33171)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Begroting Landbouw en Natuur (XIII)

11, 12 en 13 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

18, 19 en 20 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) *

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over het bericht «Bestuurders pensioenfondsen blunderen met complexe derivaten» (Omtzigt) (minister SZW) (op verzoek van de aanvrager niet eerder agenderen dan half oktober)

2. Debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt) (minister en staatssecretaris V&J) (na ontvangst van een brief)

3. Debat over de Q-koorts (Van Gerven) (staatssecretaris EL&I) (na ontvangst van nadere informatie toegezegd in een algemeen overleg)

4. Debat over de sluiting van de belastingdienst in Venlo en Emmen (Koopmans) (staatssecretaris Fin + minister BZK)

5. Debat over het bericht dat de klassen in het basisonderwijs zeer groot zijn (Smits) (minister OCW) (na ontvangst van een brief)

6. Debat over straatterreur (Helder) (minister V&J) (na afronden van het onderzoek in Haren)

7. Debat over het bericht «Wasje doen 120 euro, ommetje 50 euro» (Agema) (staatssecretaris VWS + minister V&J) (na ontvangst van een brief)

1. Dertigledendebat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg) (na ontvangst van een rapport van het BFT) (staatssecretaris V&J)

2. Dertigledendebat over de hogere prijzen van fossiele energie (Van Tongeren) (minister EL&I)

3. Dertigledendebat over de ondernemersgeest van dit kabinet (Verhoeven) (minister EL&I + minister SZW) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

4. Dertigledendebat over het bericht dat vervoersbedrijven in grote financiële problemen zijn gekomen (Monasch) (minister I&M) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

5. Dertigledendebat over het bericht «Meer kwijt aan gas en licht» (Van Vliet) (minister EL&I)

6. Dertigledendebat over het bericht dat ziekenhuizen 400 miljoen extra vermogen hebben opgebouwd in 2011 (Van der Veen) (minister VWS)

7.Dertigledendebat over het bericht dat Nederlanders in de toekomst hun zorg zo veel mogelijk zelf moeten gaan betalen (Gerbrands) (minister VWS)

8. Interpellatie-Grashoff over het steeds langer uitblijven van het Nationaal Actieplan Gewasbescherming en in samenhang daarmee vertraging in de uitvoering van de aangenomen motie over het verbod op glyfosaat (32 372, nr. 65) (staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over het bericht «Duizenden overheidsbestuurders doelloos op reis» (Elissen) (minister BZK en minister BuZa)

10. Dertigledendebat over het faillissement van de wietpas (Berndsen-Jansen) (minister V&J)

11. Dertigledendebat over de groeiende jeugdwerkloosheid volgens de laatste cijfers van het CBS (Karabulut) (minister SZW)

12. Dertigledendebat over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 (Omtzigt) (staatssecretaris Fin) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

13. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Utrecht en de bestuurlijke situatie daaromtrent (Van Tongeren) (minister I&M) (voorafgegaan door een brief)

14. Dertigledendebat over het bericht «Europese kerncentrales niet veilig genoeg» (Van Tongeren) (minister EL&I)

15. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie foute berekeningen maakt van de luchtkwaliteit (Van Veldhoven) (minister I&M) (voorafgegaan door een brief)

16. Dertigledendebat over de situatie rond de tentenkampen van asielzoekers in Amsterdam, Osdorp en in Den Haag, Malieveld (Gesthuizen) (minister I&A) (voorafgegaan door ontvangst van een brief)

17. Interpellatie-Leijten over de uitvoering van de verplichting van gemeenten een basistarief op basis van kwaliteitseisen te hanteren bij huishoudelijke verzorging (staatssecretaris VWS) (voorafgegaan door een brief)

18. Dertigledendebat over het bericht «Lakse aanpak van megastallen» (Schouw) (staatssecretaris EL&I)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

32 459 (Wijz. Gemeentewet i.v.m. de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

32 528 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht)

32 550 (Initiatief-Koşer Kaya/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 124 (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen) (re- en dupliek)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (voortzetting) (na ontvangst van een advies van de Raad van State)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken i.v.m. de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee)

31 977 (Wijziging van de Wet op de jeugdzorg i.v.m. het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 203 (Voorstel van wet van de leden Van der Ham en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. het laten vervallen van het verbod op godslastering)

32 002 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet i.v.m. uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone) (re- en dupliek)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 29 oktober van 11.00 tot 19.00 uur en op maandag 5 november 2012

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan voor het jaar 2013 c.a.

van 11.00 tot 19.00 uur

Maandag 12 november van 16.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over ondernemen

Maandag 19 november 2012 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel en het onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2013

Maandag 19 november 2012 van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Vervoersconcessie Hoofdrailnet

Maandag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting voor het jaar 2013

Maandag 3 december van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport Infra

Maandag 10 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over Water (begrotingsartikelen) en het Deltafonds 2013, inclusief de wateronderdelen van het projectenboek van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Media van de begroting voor het jaar 2013

Maandag 17 december van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel Cultuur van de begroting voor het jaar 2013

Spreektijden begrotingsbehandeling (stand per 19 oktober 2012)

VVD

389

minuten

361

minuten

215

minuten

SP

216

minuten

CDA

199

minuten

D66

186

minuten

ChristenUnie

145

minuten

GroenLinks

125

minuten

SGP

119

minuten

PvdD

100

minuten

50PLUS

107

minuten

Recesperiodes

Herfstreces 2012: vrijdag 12 oktober t/m maandag 22 oktober 2012

Kerstreces 2012: vrijdag 21 december 2012 t/m maandag 14 januari 2013

Krokusreces 2013: vrijdag 15 februari t/m maandag 25 februari 2013

Meireces 2013: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2013

Zomerreces 2013: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2013

Herfstreces 2013: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2013

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014

Naar boven