Agenda opgesteld 30 juni 2017

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 juli

Woensdag 5 juli

Donderdag 6 juli

Stemmingen

27 625, nr. 389

27 625, nr. 390

27 625, nr. 391 (overgenomen)

27 625, nr. 392

27 625, nr. 393

27 625, nr. 394

27 625, nr. 395

27 625, nr. 396

27 625, nr. 397

27 625, nr. 398

27 625, nr. 399

27 625, nr. 400

27 625, nr. 401

Stemmingen

23 987, nr. 185

Stemmingen

29 754, nr. 425

29 754, nr. 426 (ingetrokken)

29 754, nr. 427

29 754, nr. 428

29 754, nr. 429

29 754, nr. 430

Stemmingen

34 725-XIII, nr. 10

34 725-XIII, nr. 11

34 725-XIII, nr. 12

34 725-XIII, nr. 13

34 725-XIII, nr. 14

34 725-XIII, nr. 15

34 725-XIII, nr. 16

Stemmingen

32 334, nr. 10

Stemmingen

34 725-XV, nr. 10

34 725-XV, nr. 11

34 725-XV, nr. 12

34 725-XV, nr. 13

34 725-XV, nr. 14

34 725-XV, nr. 15

34 725-XV, nr. 16

Stemmingen

27 923, nr. 266

Stemmingen

34 725-XVI, nr. 10

34 725-XVI, nr. 11

34 725-XVI, nr. 12

34 725-XVI, nr. 13

34 725-XVI, nr. 14

34 725-XVI, nr. 15

34 725-XVI, nr. 16 (aangehouden)

34 725-XVI, nr. 17

34 725-XVI, nr. 18 (aangehouden)

Stemmingen

32 043, nr. 371

32 043, nr. 372

Stemmingen

34 734, nr. 3

Stemmingen

34 719, nr. 11

Stemmingen

24 515, nr. 390 (gewijzigd)

24 515, nr. 391

24 515, nr. 392

24 515, nr. 393

24 515, nr. 394

24 515, nr. 395

24 515, nr. 396

24 515, nr. 397

24 515, nr. 398

24 515, nr. 399

24 515, nr. 400

24 515, nr. 401

24 515, nr. 402

24 515, nr. 403

Stemmingen

34 748, nr. 1

Stemmingen

34 707, nr. 8

Stemmingen

34 153, nr. 7

Stemmingen

29 826, nr. 71

29 826, nr. 72

29 826, nr. 73

29 826, nr. 74 (gewijzigd)

29 826, nr. 75 (gewijzigd)

29 826, nr. 76

29 826, nr. 77

29 826, nr. 78

29 826, nr. 79

29 826, nr. 80

29 826, nr. 81

Stemmingen

31 524, nr. 317 (aangehouden)

31 524, nr. 318 (gewijzigd)

31 524, nr. 319

31 524, nr. 320 (overgenomen)

31 524, nr. 321

31 524, nr. 322

31 524, nr. 323

31 524, nr. 324

31 524, nr. 325

31 524, nr. 326

31 524, nr. 327

31 524, nr. 328

31 524, nr. 329

31 524, nr. 330

Stemmingen

27 923, nr. 267

27 923, nr. 268

27 923, nr. 269

27 923, nr. 270 (overgenomen)

27 923, nr. 277

27 923, nr. 271

27 923, nr. 272

27 923, nr. 273

27 923, nr. 274

27 923, nr. 275

27 923, nr. 276

Stemmingen

34 678

Stemmingen

34 678, nr. 14

34 678, nr. 15

34 678, nr. 16

Stemming

21 501–32, nr. 1031

Stemming

32 043, nr. 367 (gewijzigd, was nr. 366 en nader gewijzigd)

Stemmingen

34 725-XII, nr. 9

34 725-XII, nr. 10

34 725-XII, nr. 11

34 725-XII, nr. 12

34 725-XII, nr. 13

34 725-XII, nr. 14

34 725-XII, nr. 15

34 725-XII, nr. 16

34 730, nr. 1

30 010, nr. 29

27 923, nr. 248

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water

– de motie-Van Eijs c.s. over concrete afspraken over de rolverdeling van overheden

– de motie-Van Eijs over harmonisatie van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn

– de motie-Lacin over een handreiking voor gebruik van de ABM- en immissietoets

– de motie-Van Brenk over de inzet van waterschappen op circulaire economie

– de motie-Ouwehand over afname van de mestvervuiling om gesloten grondwaterwinpunten te heropenen

– de motie-Ouwehand/Grashoff over voorkomen dat nog meer winningspunten voor drinkwater gesloten worden als gevolg van mestvervuiling

– de motie-Geurts c.s. over onderzoek naar het plan voor een gemaal in de Houtribdijk

– de motie-Van Aalst over stoppen met het heffen van precario op drinkwater

– de motie-Van Aalst over een verbod op ontwikkelingshulp door drinkwaterbedrijven

– de motie-Grashoff c.s. over gelden van Ruimte voor de Rivier reserveren voor rivierverruiming

– de motie-Grashoff c.s. over aanvullende maatregelen om de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water te behalen

– de motie-Grashoff c.s. over het meekoppelen van natuurherstel als volwaardige doelstelling

– de motie-Dik-Faber over het koppelen van maatschappelijke opgaven en het ontschotten van verschillende budgetten

4. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over terrorismebestrijding

De Voorzitter: dhr. Krol trekt zijn motie op stuk nr. 426 in.

– de motie-Van Toorenburg/Van Dam over Turkse paramilitaire knokploegen

– de motie-Krol over terugbrengen van het dreigingsniveau tot een aanvaardbaar niveau

– de motie-Azarkan over gemeenten faciliteren in de beveiliging van moskeeën

– de motie-Buitenweg/Verhoeven over uitsluiting door financiële dienstverleners op basis van World-Check

– de motie-Tellegen over de vog als onderdeel van het toegangsbeleid

– de motie-Tellegen over inzicht in de lokale besteding van middelen tegen terrorisme

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het Ministerie van Economische Zaken

– de motie-Weverling c.s. over verbeteringen in het informatieproces van begrotingen en jaarverslagen

– de motie-Van der Lee over middelen voor het ROAD-project op alternatieve wijze inzetten

– de motie-Grashoff over adequate verantwoording over de staat van de Nederlandse natuur

– de motie-Ouwehand over verder aanscherpen van het hitteprotocol

– de motie-Ouwehand over maatregelen om het aantal stalbranden terug te dringen

– de motie-Ouwehand over maatregelen tegen hittestress bij dieren in de veehouderij

– de motie-Ouwehand/Arissen over maatregelen om het achterlaten van dieren in auto's op warme dagen te voorkomen

7. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een verzoek om voorlichting aan de afdeling Advisering van de Raad van State

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– de motie-Raemakers c.s. over voor de SZW-begrotingsbehandeling de Kamer informeren over de UWV-kandidatenverkenner

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over een transparante effectiviteitsmeting inzake het programma Aanpak schijnconstructies en cao-naleving

– de motie-De Jong over gebruiken van de oude nationale CBS-definitie van werkloosheid

– de motie-De Jong over geen aanspraak statushouders op de bijstand

– de motie-De Jong over pas na tien jaar aanspraak maken op de bijstand door immigranten

– de motie-Jasper van Dijk over een voorstel vóór Prinsjesdag 2017 om de korting op de Wajong te schrappen

– de motie-Jasper van Dijk over afschaffing van de gehele kostendelersnorm voorbereiden

9. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– de motie-Ellemeet over de voor- en nadelen van het direct overmaken van de zorgtoeslag aan de zorgverzekeraar

– de motie-Ellemeet over onderzoek naar de accumulatie van eigen betalingen onder mensen met een complexe zorgvraag

– de motie-Ellemeet over schrappen van de boete op het niet betalen van een zorgverzekeringspremie

– de motie-Bergkamp over advies van de Raad voor het openbaar bestuur en de Algemene Rekenkamer over de voortgang van decentralisaties in het sociaal domein

– de motie-Agema over stoppen met extramuraliseren ZZP 1–3

– de motie-Agema over opheffen van de kilometergrens voor Valysvervoer met persoonlijk kilometerbudget

– de motie-Arissen over voortzetten van de financiering aan Stichting Q-support

– de motie-Arissen over een moratorium op de bouw en de uitbreiding van geitenstallen

– de motie-Arissen over de resultaten van het onderzoek naar een financiële compensatie voor Q-koortspatiënten

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

– de motie-Van Rooijen over de mogelijkheid van variabele uitkeringen in de collectieve variant

– de motie-De Jong over de IORP-richtlijn niet implementeren

12. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

13. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid

De Voorzitter: dhr. Peters wenst zijn motie op stuk nr. 390 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Peters c.s. over een reductiedoelstelling voor de vermindering van armoede onder kinderen

– de motie-Gijs van Dijk over een concrete doelstelling voor een daling van de kinderarmoede

– de motie-Gijs van Dijk over één sociaal incassobureau voor alle rijksdiensten

– de motie-Gijs van Dijk/Jasper van Dijk over komen tot een socialere incasso

– de motie-Jasper van Dijk/Gijs van Dijk over toeslagen rechtstreeks overmaken aan instellingen

– de motie-Jasper van Dijk over mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp

– de motie-Kuzu over uitvoeren van de aanbevelingen uit het SER-advies Opgroeien zonder armoede

– de motie-Kuzu over een evaluatie van het armoedebeleid van de afgelopen vijftien jaar

– de motie-Kuzu over één wettelijk keurmerk voor incassobureaus

– de motie-Kuzu over het beroep van incassant tot een beschermd beroep maken

– de motie-Voortman c.s. over de gevolgen van het opheffen van het voorbehoud op artikel 26 IVRK

– de motie-Voortman/Van Brenk over verrekenen huurtoeslag met de woningcorporatie en/of verhuurder

– de motie-Van Brenk c.s. over de toereikendheid van het sociaal minimum fundamenteel onderzoeken en evalueren

– de motie-Van Brenk/Kuzu over het koopkrachtbeeld en de effecten van inkomensbeleid zo volledig mogelijk presenteren

15. Stemmingen in verband met:

Brief van het presidium over het ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer

De Voorzitter: ik stel voor conform het verzoek van het presidium te besluiten en de Griffier eervol ontslag te verlenen per 1 augustus 2017

16. Stemmingen in verband met:

De lijst van controversiële onderwerpen

34 707 (bijgewerkt t/m voorstel tot wijziging nr. 27)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel D:

– voorstel van de commissie V&J (26) (toevoegen van een brief)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel J:

– voorstel van de commissie EZ (25) (toevoegen enkele brieven)

Wijziging voorgesteld in onderdeel K:

– voorstel van de VVD, CDA,D66 en CU (27) (toevoegen wetsvoorstel 34 617)

17. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Financiën over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in het college van de Algemene Rekenkamer

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663, de voordracht conform het voorstel van de commissie voor Financiën als volgt vast te stellen:

1. dhr. drs. E. Irrgang

2. mw. prof. dr. E.M. Sent

3. dhr. mr. R.A. van Vliet

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de overnames van Unilever en Akzo-Nobel

De Voorzitter: dhr. Van Rooijen wenst zijn motie op stuk nr. 74 te wijzigen en dhr. Hijink zijn motie op stuk nr. 75. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van den Berg c.s. over een preventieve toets bij ongewenste of vijandige overnames

– de motie-Van den Berg c.s. over meer beschermingsinstrumenten tegen ongewenste dan wel vijandige overnames

– de motie-Van den Berg c.s. over in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken

– de gewijzigde motie-Van Rooijen over het uitwerken van de wettelijke bedenktijd

– de gewijzigde motie-Hijink/Van der Lee over aanpassing van Europese richtlijnen

– de motie-Hijink/Van der Lee over een maatschappelijke toets op de gevolgen van bedrijfsovernames

– de motie-Hijink c.s. over meer inspraak voor werknemers bij een overname

– de motie-Paternotte c.s. over het opnemen van een voorwaardelijkheid in de bedenktijd

– de motie-Van der Lee c.s. over het in de statuten vastleggen van de langetermijndoelen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

– de motie-Öztürk over het invoeren van een maatschappelijke toets bij vijandige overnames

– de motie-Öztürk over rekening houden met de negatieve gevolgen van overnames in het buitenland door Nederlandse bedrijven

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sterk beroepsonderwijs, praktijkleren en passende ondersteuning mbo-studenten

De Voorzitter: dhr. Özdil wenst zijn motie op stuk nr. 318 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Özdil over een wetswijziging om de verplichting tot een onderwijsovereenkomst af te schaffen

– de gewijzigde motie-Özdil c.s. over de versterking van de rechtspositie van studenten

– de motie-Özdil over het verplichten van mbo's om een faciliteit voor een klachtenprocedure in te richten

– de motie-Bisschop c.s. over het vervallen van het vereiste dat de onderwijsovereenkomst schriftelijk wordt aangegaan

– de motie-Kwint over een landelijke kaderstellende deelnemersovereenkomst ter verduidelijking van de rechtspositie van de student

– de motie-Kwint over een transparant, eerlijk proces bij onderwijsgeschillen

– de motie-Kwint over de kwijtschelding van studieschuld als een klacht gegrond is verklaard

– de motie-Kwint/Van den Hul over rechten voor zwangere studenten

– de motie-Wiersma c.s. over een ministeriële regeling met het oog op een goed vindbare studiebijsluiter

– de motie-Wiersma c.s. over onderzoek naar het lage aantal bbl-plekken

– de motie-Van den Hul over de zorgplicht van mbo-instellingen

– de motie-Kuzu over het Regionaal investeringsfonds mbo ten goede laten komen aan het versterken van entreeopleidingen

– de motie-Kuzu over een maximumaantal lesuren voor docenten in het mbo

– de motie-Van der Molen/Van den Hul over een experiment met verlenging van de kwalificatieplicht

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het lerarentekort in het basisonderwijs

– de motie-Westerveld c.s. over in het basisonderwijs de werkdruk structureel verminderen en de salarissen structureel verhogen

– de motie-Westerveld over pilots waarbij geen aanvullende toelatingseisen aan de lerarenopleiding worden gesteld

– de motie-Westerveld over extra ondersteuning voor pabo-studenten op het gebied van taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek

– de motie-Rog/Bruins over nakomen van de afspraken over de functiemix

– de motie-Kwint over een plan voor de doorstroom van onderwijsassistenten

– de motie-Kuzu over een onderzoek naar de reden waarom mannen minder geneigd zijn om een lerarenopleiding te volgen

– de motie-Van Raan/Van Brenk over een commissie om de onderwijsinspectie te onderzoeken

– de motie-Van Raan c.s. over een commissie om knelpunten in het onderwijs in kaart te brengen

– de motie-Beertema over afschaffen van de LA-salarisschaal voor basisschoolleraren

– de motie-Van Brenk over het schrappen van de leeftijdsgrens voor scholingsvouchers

– de motie-Van Meenen over onafhankelijk onderzoek naar de functiemix in het primair onderwijs

21. Stemmingen in verband met:

Wet invoering associate degree-opleiding

34 678 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Duisenberg (10,I) waarmee hbo’s ook alleen associate degree-opleidingen kunnen aanbieden

– onderdeel B

– onderdelen C t/m K

– amendement Van der Molen/Bruins (13,I) over betrokkenheid van de beroepspraktijk bij associate degree-opleidingen

– onderdeel L

– onderdelen M en N

– amendement Duisenberg (10,II)

– amendement Van der Molen/Bruins (13,II)

N.B. Indien 10 en 13 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel O

– onderdelen P t/m W

– amendement Van der Molen/Bruins (13,III) (invoegen onderdeel WA)

– amendement Duisenberg (9) waarmee mbo-opleidingen een groter deel van de associate degree-opleidingen mogen verzorgen

– onderdeel X

– gewijzigd amendement Beertema (12,I) waarmee het onderwijs aan associate degree-opleidingen fysiek plaatsvindt bij ROC’s (invoegen onderdeel XA)

– onderdelen Y t/m AW

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement Van der Molen/Bruins (13,IV)

– artikel IV

– artikelen V t/m VB

– artikel VI, onderdeel a, aanhef

– amendement Duisenberg (10,III)

– onderdeel A

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Beertema (12,II)

– onderdeel C

– artikel VI

– artikelen VII en VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

22. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet invoering associate degree-opleiding

– de motie-Özdil c.s. over de nota van wijziging over de commissie van advies en het toetsingskader voorleggen aan de Raad van State

– de motie-Beertema over de benaming «associate degree» vervangen door een passende Nederlandse benaming

– de motie-Van der Molen over betrokkenheid van het bedrijfsleven bij Ad-opleidingen

23. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 juni 2017

– de motie-Ouwehand/Grashoff over tegen het EU-voorstel over hormoonverstorende stoffen stemmen

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de rekenrente voor verplichtingen van verzekeraars

De Voorzitter: dhr. Van Rooijen wenst zijn motie op stuk nr. 367 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de nader gewijzigde motie-Van Rooijen over een actuarieel onderzoek naar de verschillen tussen de UFR voor pensioenfondsen en verzekeraars

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2016 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

– de motie-Remco Dijkstra/Van Helvert over meer inzicht in de effecten van programma's

– de motie-Van Eijs/Van Veldhoven over streefwaarden voor luchtkwaliteit

– de motie-Van Eijs/Van Veldhoven over alle gemeenten deel laten nemen aan de Benchmark Huishoudelijk Afval

– de motie-Van Aalst over de totale kosten van het klimaatbeleid inzichtelijk maken op de begroting van I&M

– de motie-Van Aalst over het uitschakelen van alle 80 km-zones rondom de grote steden

– de motie-Van Helvert over elimineren van de «boeggolf» van niet-uitgegeven begrotingsmiddelen

– de motie-Lacin over voldoende middelen voor de ILT

– de motie-Kröger over terugdringen van ziekte en sterfte door luchtvervuiling

26. Debat over de Voorjaarsnota met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

12

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

10

minuten

ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie:

7

minuten

27. Debat over de schadeafhandeling in Groningen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

28. Debat over de plannen voor een Europese Defensie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. Dertigledendebat over de toekomst van de Waddenzee met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

30. Dertigledendebat over de totstandkoming van een fiscaal gunstige tegemoetkoming aan chemieconcern ICL met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31. VAO Tbs en forensische zorg (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VSO over de reactie op petitie «Justice for Johan» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Discriminatie (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Media (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VSO Wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

Langetermijnagenda

7 juli t/m 4 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

5, 6 en 7 september (week 36)

– VAO Pakketbeheer (AO d.d. 28/06)

34 677 (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn (28 286, nr. 902)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van het Wetboek van Strafrecht BES teneinde bijzondere bepalingen aangaande majesteitsschennis en de belediging van bevriende staatshoofden te doen vervallen)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 529 (Intrekking van de Zondagswet en wijziging van de Gemeentewet in verband met de bescherming van sportbeoefening en andere vormen van ontspanning op zondag (Intrekkingswet Zondagswet))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 652 (Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage)

34 617 (Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

2. Debat over het mijden van zorg door intensieve zorggebruikers (Keijzer) (Staatssecretaris VWS) (te agenderen na kabinetsformatie)

3. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol (Jetten) (Staatssecretaris I&M)(te agenderen na ommekomst 2e kabinetsreactie)

4. Debat over kinderporno (Van Toorenburg) (Minister V&J) (te agenderen na hoorzitting)

5. Debat over de reflectienota over de verdieping van de EMU (Tony van Dijck) (Minister Financiën)(te agenderen na kabinetsreactie en ronde tafelgesprek)

6. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Minister Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

7. Debat over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezing van 15 maart 2017 (Bruins Slot) (Minister BZK)

8. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

9. Debat over de belangen van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven en hun nabestaanden (Van Toorenburg) (Minister V&J, Minister BZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport over kenmerken en achtergronden van dierenmishandelaars (Van Wassenberg) (Minister van V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

2. Dertigledendebat over het capaciteitsgebrek bij de politie (Van Raak) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over banden tussen de fossiele industrie en universiteiten (Beckerman) (Minister EZ, Minister OCW)

4. Dertigledendebat over Limburgse boeren die wietdrones inzetten (Geurts) (Minister V&J, Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over het rapport «De lokale betekenis van de basisteams» (Helder) (Minister V&J) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

6. Dertigledendebat over het aandeel hernieuwbare energie (Wassenberg) (Minister EZ)

7. Dertigledendebat over het rapport «Eerlijk delen» van het Rathenau Instituut (Hijink) (Minister EZ) (te agenderen na ommekomst kabinetsreactie)

8. Dertigledendebat over de opwarming in de steden (Van Veldhoven) (Minister BZK, Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de Nederlandse veestapel moet krimpen om te voldoen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

10. Dertigledendebat over misstanden in een bokkenmesterij (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

11. Dertigledendebat over het rapport van het CPB over de gevolgen van het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (Hijink) (Minister Financiën)

12. Dertigledendebat over de salarissen in het onderwijs (Kwint) (Minister en Staatssecretaris OCW, Minister SZW)

13. Dertigledendebat over het besluit op een Wob-verzoek over het regeerakkoord 2012 (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Interpellatie-Roemer over de uitspraken van de Minister-President tijdens zijn werkbezoek in Groningen (Minister-President)

15. Dertigledendebat over de effecten van de stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland (Grashoff) (Staatssecretaris EZ)

16. Dertigledendebat over spoedzorg die in gevaar komt door overvolle eerstehulpposten (Agema) (Minister en Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over de energiedoelen voor woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over problemen bij de uitvoering van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU (Hijink) (Minister BuHa-OS) (te agenderen na ommekomst van een brief)

20. Dertigledendebat over tekortkomingen bij onverdoofde rituele slacht (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 3 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor het jaar 2018

Recesperiodes

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Herfstreces 2017: vrijdag 13 oktober t/m maandag 23 oktober 2017

Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

2e Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Naar boven