34 725 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2016

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Benchmark Huishoudelijk Afval is uitgegroeid tot een krachtig instrument waarmee gemeenten door onderlinge vergelijking en kennisuitwisseling werken aan een effectiever en efficiënter afvalbeheer, wat van essentieel belang is voor het realiseren van de circulaire economie;

constaterende dat aan de benchmark peiljaar 2015 slechts 148 van de 388 gemeenten deelnamen, en deze daarmee nog niet de helft van de gemeenten beslaat;

constaterende dat alle gemeenten gehouden zijn aan de doelstelling om in 2020 tenminste 75% van het afval te scheiden, resulterend in maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar, maar dat de hoeveelheid afval per inwoner in peiljaar 2015 varieerde van 60 tot maar liefst 392 kilogram;

verzoekt de regering, alle nog niet deelnemende gemeenten met klem aan te sporen om deel te nemen aan de benchmark peiljaar 2017, en de Kamer over de resultaten van die inspanning voor de begrotingsbehandeling van 2018 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Eijs

Van Veldhoven

Naar boven