34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het programma Aanpak schijnconstructies en cao-naleving is opgezet om zorg te dragen voor een eerlijke arbeidsmarkt;

constaterende dat de eerste stappen naar een vorm van effectmeting wel zijn gezet, maar deze nog erg beperkt is;

constaterende dat de Inspectie SZW alleen inzicht heeft in cao-naleving en gefingeerde dienstverbanden, maar de aanpak van schijnconstructies maar ten dele registreert;

overwegende dat dit resulteert in het ontbreken van inzicht in de effectiviteit van de totale aanpak, de totale bijdrage aan een eerlijke arbeidsmarkt en de proportionaliteit van de inzet van handhaving;

verzoekt de regering, een transparante effectiviteitsmeting in te stellen zodat gemonitord kan worden hoe het programma verloopt en dat bijgestuurd kan worden wanneer nodig,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Raemakers

Van Brenk

De Jong

Jasper van Dijk

Voortman

Naar boven