29 754 Terrorismebestrijding

Nr. 428 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VERHOEVEN

Voorgesteld 27 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat financiële dienstverleners regelmatig gebruikmaken van World-Check en op basis daarvan duizenden cliënten ten onrechte als potentieel terrorismerisico definiëren;

overwegende dat de overheid een belangrijke rol heeft in het beschermen van haar burgers tegen ongerechtvaardigde aantastingen van hun rechtspositie;

verzoekt de regering, de huidige toepassing van World-Check door financiële dienstverleners te onderzoeken op onregelmatigheden en maatregelen te treffen tegen onterechte uitsluitingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Verhoeven

Naar boven