Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 24 juni 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 juni

14.00 uur

Woensdag 29 juni

10.15 uur

Donderdag 30 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en de Slotwet van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015

De Voorzitter: dhr. De Roon verzoekt zijn motie op stuk nr. 9 aan te houden.

34 475-X, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-De Roon over jaarlijks 100 miljoen vrijmaken voor de Koninklijke Marechaussee

34 475-X, nr. 10

– de motie-Knops over opheffen van het Budget Internationale Veiligheid

34 475-X, nr. 11

– de motie-Knops/Belhaj over onderzoek naar het effect van de bezuinigingen op Defensie

34 475-X, nr. 12

– de motie-Belhaj/Knops over het plan van aanpak aanbieden voor 1 juli

34 475-X, nr. 13

– de motie-Belhaj/Knops over rapporteren over de wijze waarop de problemen bij Defensie worden aangepakt

34 475-X, nr. 14

– de motie-Belhaj over een analyse van de structuur van en de bedrijfscultuur bij Defensie

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 288

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal

34 288 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Martin Bosma (9,I)

– artikel I, aanhef

– amendement Voortman c.s. (10)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m E

– artikel I

– amendement Bosma (9,III) (invoegen artikel IA)

– artikel III

– amendement Bosma (9,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten

34 288, nr. 11

– de motie-Voortman over onderzoek naar de mogelijkheden van digitaal stemmen

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

De Voorzitter: omdat de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 35 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

33 852, nr. 35

– de motie-Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 852-(R2023)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

De Voorzitter: dhr. Kuzu verzoekt om een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel.

33 852-(R2023) (bijgewerkt t/m amendement nr. 49)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– amendement Kuzu (27,I)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Voortman (19,I)

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,I)

 • * N.B. Indien enerzijds één van de amendementen 27 en 19, en anderzijds amendement 44 wordt aangenomen, wordt in het opschrift vóór «voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd» ingevoegd: , ter verlenging van de termijn.

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Voordewind (22,I)

 • Indien 22 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Voordewind (46,I)

 • Indien 22 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Voordewind (46,II)

  • Indien 22 en 46 verworpen:

  • *– gewijzigd amendement Marcouch (45,I)

 • Indien 22 en 46 verworpen:

 • Indien 22 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Voordewind (46,II)

  • *– gewijzigd amendement Marcouch (45,I)

– onderdeel C

 • Indien 22 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Voordewind (46,II)

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Kuzu (27,III)

 • Indien 27 verworpen:

 • Indien 27 en 19 verworpen:

  • – amendement De Graaf c.s. (38)

   • Indien 27, 19 en 38 verworpen:

   • – amendement Kuzu (28)

 • Indien 27, 19 en 38 verworpen:

– amendement bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (13)

– amendement Kuzu (27,IV)

 • *Indien 27 verworpen:

  • *– gewijzigd amendement Sjoerdsma (42)

  • *N.B. Indien de amendementen 40 en 26 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, waarbij het vast te stellen vijfde lid komt te luiden:

  • 5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op vijf jaren gesteld voor de verzoeker:

  • a. die in een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate financieel heeft geïnvesteerd in een in een van de landen van het Koninkrijk gelegen onroerende zaak of aldaar gevestigde onderneming, dan wel in een fonds of contractueel samenwerkingsverband dat in een zodanige onroerende zaak of onderneming heeft geïnvesteerd;

  • b. die in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toelating en hoofdverblijf heeft als vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88).

   • Indien 27 en 19 verworpen:

   • – gewijzigd amendement Sjoerdsma c.s. (40)

   • – gewijzigd amendement bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (26)

 • Indien 27 en 19 verworpen:

 • *N.B. Indien de amendementen 40 en 26 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, waarbij het vast te stellen vijfde lid komt te luiden:

  • 5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op vijf jaren gesteld voor de verzoeker:

  • a. die in een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate financieel heeft geïnvesteerd in een in een van de landen van het Koninkrijk gelegen onroerende zaak of aldaar gevestigde onderneming, dan wel in een fonds of contractueel samenwerkingsverband dat in een zodanige onroerende zaak of onderneming heeft geïnvesteerd;

  • b. die in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toelating en hoofdverblijf heeft als vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88).

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– amendement Voordewind (22,II)

 • Indien 22 verworpen:

 • Indien 22 en 46 verworpen:

– onderdeel I

– onderdeel Ia t/m K

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel L

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel M

– onderdeel N

– artikel I

 • Indien 22 verworpen:

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,III) (invoegen artikel Ia)

– gewijzigd amendement Sjoerdsma c.s. (23)

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,IV)

– artikel II

*– nader gewijzigd amendement Voortman/Sjoerdsma (49) (invoegen artikel II0a)

*– gewijzigd amendement Sjoerdsma/Voortman (48) (invoegen artikel II0a)

– artikel IIA

– gewijzigd amendement Gesthuizen c.s. (41) (invoegen artikel IIB)

– artikel III

– amendement Kuzu (27,II)

 • Indien 27 verworpen:

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,II)

 • *N.B. Indien enerzijds één van de amendementen 27 en 19, en anderzijds amendement 44 wordt aangenomen, wordt in de beweegreden vóór «voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd» ingevoegd: , ter verlenging van de termijn.

– beweegreden

Stemverklaring: dhr. Kuzu

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

33 852, nr. 34

– de motie-Voortman/Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap

33 852, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Marcouch over onderzoek naar de voor- en nadelen van een dubbele nationaliteit

33 852, nr. 37

– de motie-Marcouch over verbeteren van de succesvolle participatie van vreemdelingen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

33 529, nr. 259

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over de pilot koopinstrument

33 529, nr. 260

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over het bepalen van de waardedaling en het monitoren van de huizenmarkt in het aardbevingsgebied

33 529, nr. 261

– de motie-Dik-Faber c.s. over het Centrum Veilig Wonen op grotere afstand plaatsen van de NAM

33 529, nr. 262

– de motie-Dik-Faber c.s. over de Nationaal Coördinator Groningen een onafhankelijke positie geven ten opzichte van de NAM

33 529, nr. 263

– de motie-Dik-Faber/Wassenberg over een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

33 529, nr. 264 (aangehouden)

– de motie-Smaling over het doorbreken van de impasse in de discussie over schade

33 529, nr. 265

– de motie-Van Tongeren c.s. over actualisering van het rapport van de OVV

33 529, nr. 266

– de motie-Van Tongeren c.s. over middelen om gedupeerden van mijnbouwschade bij te staan

33 529, nr. 267

– de motie-Van Veldhoven c.s. over behandeling van «oude gevallen» door de arbiter

33 529, nr. 268 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over per september 2016 één loket voor alle schadegevallen invoeren

33 529, nr. 269

– de motie-Van Veldhoven c.s. over ook de schade opnemen bij huizen buiten de contourenkaarten

33 529, nr. 270 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over meer directe aansturing van het Centrum Veilig Wonen

33 529, nr. 271

– de motie-Klever c.s. over het bij de uitkoopregeling opkopen van woningen tegen ten minste 95% van de WOZ-waarde

33 529, nr. 272

– de motie-Klever c.s. over de complexe schadegevallen even snel herstellen als alle andere schadegevallen

33 529, nr. 273

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over de waterschappen committeren aan de uitspraken van de Raad van Arbiters

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

19 637, nr. 2196

– de motie-Fritsma/De Graaf over afwijzing van de verblijfsaanvraag bij misdrijf

19 637, nr. 2197

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het criterium rijkstoezicht veranderen in overheidstoezicht

19 637, nr. 2198

– de motie-Sjoerdsma over onderzoek naar beschietingen van Syriërs aan de Turkse grens

19 637, nr. 2199

– de motie-Gesthuizen over een vertrekmoratorium voor Burundi

19 637, nr. 2200

– de motie-Gesthuizen over het meewerkcriterium vervangen door een tegenwerkcriterium

19 637, nr. 2201

– de motie-Gesthuizen over het asielprocedurecriterium vervangen door het vereiste dat een procedure gestart moet zijn

19 637, nr. 2202 (overgenomen)

– de motie-Voordewind over een onderzoek naar mobiele IND-ambtenaren

19 637, nr. 2203

– de motie-Voordewind over specificeren en versoepelen van het meewerkcriterium

19 637, nr. 2204

– de motie-Voordewind over de begeleiding van gezinnen met kinderen bij uitzetting

19 637, nr. 2205 (aangehouden)

– de motie-Voortman over het behouden van een flexibele schil aan opvangplekken

19 637, nr. 2206

– de motie-Voortman/Gesthuizen over herziening van de Regeling langdurig verblijvende kinderen

19 637, nr. 2207

– de motie-Kuiken over informatie over de uitvoering van het buitenschuldcriterium

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

32 043, nr. 330

– de motie-Ulenbelt over voor- en nadelen van een nationale pensioenregeling

32 043, nr. 331

– de motie-Ulenbelt over fors verminderen van de rentegevoeligheid

32 043, nr. 332

– de motie-Krol over geen Europese bemoeienis met Nederlandse pensioenen

32 043, nr. 333

– de motie-Krol over pensioenkortingen toetsen aan het Europees verdragsrecht

32 043, nr. 336 (gewijzigd, was nr. 334)

– de gewijzigde motie-Van Weyenberg over evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten

32 043, nr. 335

– de motie-De Graaf over geen enkele EU-richtlijn op pensioengebied implementeren

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

31 066, nr. 283

– de motie-Van Vliet over het aantal fysieke boekencontroles uitbouwen naar 42.000

31 066, nr. 288 (gewijzigd, was nr. 284 en overgenomen)

– de gewijzigde motie-Ronnes/Omtzigt over een helder tijdsplan met objectieve doelen voor de reorganisatie

31 066, nr. 285

– de motie-Bashir over meer capaciteit voor de afhandeling van bezwaarschriften over toeslagen

31 066, nr. 286 (overgenomen)

– de motie-Bashir over de mogelijkheid om automatisch papieren post van de Belastingdienst te ontvangen

31 066, nr. 287

– de motie-Bashir over meer capaciteit vrijmaken voor meer boekenonderzoeken

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking

De Voorzitter: dhr. Merkies wenst zijn motie op stuk nr. 1364 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 087, nr. 117

– de motie-Groot/Van Weyenberg over openheid van multinationals over hun belastingpositie in alle landen van de wereld

25 087, nr. 118

– de motie-Grashoff/Merkies over een verplichting om een reëel percentage van de omzet uit te geven aan arbeidskosten

25 087, nr. 119

– de motie-Grashoff/Merkies over aanpassing van de deelnemingsvrijstelling

21 501–07, nr. 1364 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting

25 087, nr. 120

– de motie-Merkies/Grashoff over de noodzaak van verdere stappen voor een eerlijker belastingheffing voor multinationals

25 087, nr. 121

– de motie-Merkies over de juridische behandeling van klokkenluiders

25 087, nr. 122

– de motie-Schouten/Groot over heroverwegen van de belastingverdragen met non-coöperatieve landen

25 087, nr. 123

– de motie-Schouten/Grashoff over het bestrijden van belastingontwijking opnemen in convenanten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

25 087, nr. 124

– de motie-Van Weyenberg c.s. over het openbaar maken van onderzoeken, waarschuwingen en sancties in de trustsector

25 087, nr. 125

– de motie-Van Weyenberg over een Europees minimumtarief voor de vennootschapsbelasting

25 087, nr. 126

– de motie-Aukje de Vries/Groot over het juridisch aanpakken van partijen die helpen bij illegale activiteiten

25 087, nr. 127

– de motie-Van Klaveren over geen verdere convergentie van belastingstelsels binnen de EU

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2015

34 475-XVII, nr. 8

– de motie-Smaling c.s. over het te volgen traject bij de jaarrekening ontwikkelingssamenwerking

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de veteranennota 2016

30 139, nr. 160 (aangehouden)

– de motie-Bruins Slot/Eijsink over centrale registratie van de wachttijden bij instellingen van het LZV

30 139, nr. 161

– de motie-Teeven c.s. over vrij reizen voor veteranen en andere militairen op Veteranendag

30 139, nr. 162

– de motie-Eijsink/Teeven over de bekostiging van aanvullende schadeclaims van veteranen

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 469

Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

34 469 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m DD

– amendement Aukje de Vries (9)

– onderdeel EE

– onderdelen FF t/m NN

– artikel I

– artikelen II t/m VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

34 469, nr. 7

– de motie-Nijboer c.s. over meer hoogleraren zonder nevenfuncties in de sector

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 384

Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

34 384 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Martin Bosma (8,III) (invoegen onderdeel CA)

– onderdelen D t/m HH

– artikel I

– artikelen II t/m VIII

– amendement Martin Bosma (8,I en II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad d.d. 27 en 28 juni 2016

De Voorzitter: dhr. Wassenberg verzoekt zijn motie op stuk nr. 931 aan te houden.

21 501-32, nr. 928

– de motie-Dik-Faber/Koşer Kaya over concrete maatregelen voor het tegengaan van voedselverspilling

21 501-32, nr. 929 (overgenomen)

– de motie-Geurts/Dik-Faber over de regeling extra directe betaling voor jonge boeren

21 501-32, nr. 930 (aangehouden)

– de motie-Visser over een nieuwe groente- en fruitregeling

21 501-32, nr. 931 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg over uitfaseren van de kooihuisvesting van konijnen

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra

33 678, nr. 18

– de motie-Van Veldhoven over reistijdwinst op het traject Den Haag-Brussel

33 678, nr. 19

– de motie-Van Veldhoven over de ACM advies laten uitbrengen over scenario's voor marktwerking op het spoor

33 678, nr. 20

– de motie-Van Veldhoven/Van Helvert over voorbereidingen om de concessie voor de hsl vanaf 2025 openbaar aan te besteden

33 678, nr. 21

– de motie-Smaling over de vervolgacties die uit het rapport voortvloeien

33 678, nr. 22

– de motie-De Boer/Hoogland over een onafhankelijk onderzoeksbureau de scenario's laten onderzoeken

33 678, nr. 23

– de motie-De Boer over de opzet van de marktverkenning

33 678, nr. 24

– de motie-Van Tongeren over verbeteren van het prijs- en serviceniveau van internationale treinverbindingen

33 678, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over beperken van treinverkeerbelemmerende werkzaamheden door de week

33 678, nr. 26

– de motie-Van Helvert over vasthouden aan de oorspronkelijke ambities

33 678, nr. 27

– de motie-Van Helvert over pas na het scenario-onderzoek voorstellen doen over de positie van ProRail

33 678, nr. 28

– de motie-Van Helvert over het meerjarenplan van de ILT aanvullen met de aanbevelingen van de enquête

33 678, nr. 29

– de motie-Bruins over voorwaarden voor vervallen van de hsl-toeslag

33 678, nr. 30

– de motie-Bruins over een beter treinaanbod naar Brussel en Antwerpen

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag en het Onderwijsverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2015

34 475-VIII, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Ypma c.s. over het wegnemen van de drempel van schoolkosten in het mbo

34 475-VIII, nr. 10

– de motie-Ypma/Straus over het verbeteren van de differentiatievaardigheden

34 475-VIII, nr. 11

– de motie-Ypma c.s. over het wettelijk verankeren van het doorstroomrecht

34 475-VIII, nr. 21 (gewijzigd, was nr. 12)

– de motie-Ypma/Van Meenen over verbieden van enkelvoudige adviezen in de plaatsingswijzers

34 475-VIII, nr. 13

– de motie-Ypma over naar boven bijstellen van het onderwijsadvies naar aanleiding van de eindtoets

34 475-VIII, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Bruins/Straus over gelijkwaardigheid in het recht op bekostigd onderwijs

34 475-VIII, nr. 15

– de motie-Straus over wettelijke controles van jaarrekeningen van onderwijsinstellingen

34 475-VIII, nr. 16 (aangehouden)

– de motie-Straus/Ypma over het overnemen van de aanbevelingen van de Rekenkamer over besteding van de lumpsum

34 475-VIII, nr. 17

– de motie-Rog over terugdringen van de kansenongelijkheid van kinderen met laagopgeleide ouders

34 475-VIII, nr. 18

– de motie-Rog over stimuleren van onderlinge feedback van schoolleiders

34 475-VIII, nr. 19

– de motie-Grashoff over kosteloos aanbieden van begeleiding door scholen

34 475-VIII, nr. 20 (aangehouden)

– de motie-Grashoff/Ypma over verbetering van kansengelijkheid in het onderwijs

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Advies van de Onderwijsraad «Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap»

30 079, nr. 65 (overgenomen)

– de motie-Siderius over de mogelijkheid van een zesjarige opleiding in een vmbo-setting

30 079, nr. 66 (overgenomen)

– de motie-Siderius over een adequate bekostiging voor technische profielen

30 079, nr. 67

– de motie-Van Meenen over de bevoegdheid van leraren met een pabo-diploma om les te geven in de vmbo-onderbouw

Stemming

23. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid

27 020, nr. 67 (overgenomen)

– de motie-Yücel c.s. over voor- en vroegschoolse educatie in kleinere gemeentes

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Examens

31 289, nr. 323

– de motie-Van Meenen over het publiceren van digitale examens

31 289, nr. 324 (ingetrokken)

– de motie-Van Meenen over het ondervangen van de jaarlijks terugkerende kritiek op examens

31 289, nr. 325

– de motie-Van Meenen over de aanpassingen aan het antwoordmodel

31 289, nr. 326

– de motie-Van Meenen/Rog over per direct afschaffen van de rekentoets

31 289, nr. 327

– de motie-Rog c.s. over de rekentoets geen deel laten uitmaken van de kernvakkenregeling

31 289, nr. 328 (overgenomen)

– de motie-Rog over versterken van het gewicht van het vak maatschappijleer

31 289, nr. 329 (overgenomen)

– de motie-Straus c.s. over een nieuwe werkwijze van het College van Toetsen en Examens

31 289, nr. 330

– de motie-Vermue over het openbaar maken van digitale examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

31 289, nr. 331

– de motie-Beertema over het omdraaien van de correctievolgorde

Stemmingen

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

33 009, nr. 19

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieve modellen voor de verdeling van onderzoeksgelden

33 009, nr. 20

– de motie-Jasper van Dijk/Mei Li Vos over de matchingsverplichting voor onderzoekers

33 009, nr. 21

– de motie-Jasper van Dijk over meer transparantie rond nevenfuncties van hoogleraren

33 009, nr. 22

– de motie-Van Meenen over het NWO-budget voor topsectoren beschikbaar stellen voor de wetenschapsagenda

33 009, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over lid worden van de European Spallation Source

33 009, nr. 24 (overgenomen)

– de motie-Bruins over het stimuleren van innovatieve vormen van onderzoeksbeoordeling

33 009, nr. 25

– de motie-Bruins/Duisenberg over het monitoren van de omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen

33 009, nr. 26

– de motie-Mei Li Vos over een verkenning van prioriteiten in wetenschap en innovatie

33 009, nr. 27

– de motie-Bisschop/Bruins over de vrij besteedbare publieke financiering als afzonderlijke categorie presenteren

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs

28 753, nr. 40

– de motie-Lucas over het vervangen van het begrip «bekostigde onderwijsinstellingen» door «bekostigde onderwijsactiviteiten» in de Wet markt en overheid

28 753, nr. 41

– de motie-Lucas over het bij de ACM beleggen van het toezicht op activiteiten door bekostigde onderwijsinstellingen

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Cultuur

32 820, nr. 190

– de motie-Van Toorenburg/Monasch over een oplossing voor het Europees Keramisch Werkcentrum

32 820, nr. 191

– de motie-Van Toorenburg/Dik-Faber over het Bonnefantenmuseum opnemen in de BIS

32 820, nr. 192

– de motie-Van Toorenburg/Pechtold over een onderzoek naar een niet-verzekermodel

32 820, nr. 193 (overgenomen)

– de motie-Van Toorenburg/Dik-Faber over samenwerking tussen het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest

32 820, nr. 194

– de motie-Monasch/Jasper van Dijk over samenwerking van zelfstandige kunstenaars bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden

32 820, nr. 195

– de motie-Monasch/Pechtold over het zelfstandig voortbestaan van postacademische instellingen

32 820, nr. 196 (overgenomen)

– de motie-Monasch/Pechtold over steun van alle betrokkenen bij plannen voor fusies

32 820, nr. 197

– de motie-Monasch over geografische spreiding van de activiteiten van Cinekid

32 820, nr. 198

– de motie-Monasch/Hoogland over een nieuw, ambitieus cultureel instituut op Rotterdam-Zuid

32 820, nr. 199

de motie-Dik-Faber/Van Toorenburg over de subsidie voor Huis Doorn

32 820, nr. 200

– de motie-Dik-Faber/Van Toorenburg over een betere verdeling van de culturele budgetten over de Randstad en regio's

32 820, nr. 201

– de motie-Dik-Faber over geen fusie tussen de Rijksakademie en De Ateliers

32 820, nr. 202

– de motie-Pechtold/Monasch over de ondersteuning van productiehuizen

32 820, nr. 203

– de motie-Pechtold/Monasch over de financiële positie van het Letterkundig Museum

32 820, nr. 204

– de motie-Van Veen over het Rijksmuseum

32 820, nr. 205

– de motie-Van Veen/Monasch over voorwaarden voor de toekenning van subsidies in de BIS

32 820, nr. 206

– de motie-Jasper van Dijk/Pechtold over het structureel 10 miljoen euro extra investeren in cultuur in de periode 2017–2020

32 820, nr. 207

– de motie-Jasper van Dijk over herziening van het subsidiestelsel in de periode na 2017–2020

Stemming

28. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

34 300-XVII, nr. 41

– de motie-Van Veldhoven over herkenbaar opnemen van de kosten voor eerstejaarsasielopvang

29. Debat over het budget van de nationale politie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34 298, nr. 2

30. Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip (debat met de commissie) (voortzetting)

34 400, nr. 2

31. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête (debat met de commissie) (1e termijn Kamer)

32. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

34. Gezamenlijke behandeling van:

34 390

Wijziging van de wet tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk in verband met aanpassing van de bepaling inzake een wettelijk bewijsvermoeden voor mijnbouwschade in Groningen en enkele andere bepalingen (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

34 348

Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen)

34 485-VI

35. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

34 433, nr. 1

36. Burgerinitiatief «Eén pil teveel maakt geen crimineel»

33 996

37. Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (voortzetting)

34 294

38. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving)

34 383

39. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

Langetermijnagenda

5, 6 en 7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête over de mogelijkheden en randvoorwaarden van het horen onder ede buiten de parlementaire enquête (debat met de commissie) (voortzetting)

– VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 14/06)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

– VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

– VAO Spoor (AO Spoor d.d. 19/05)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/06)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/06)

– VAO Coffeeshopbeleid (AO d.d. 15/06)

– VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (29 689, nr. 716)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/06)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26/05)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/06)

– VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/06)

– VAO Water (AO d.d. 16/06)

– VAO Beleidsdoorlichting artikel 4.1 Positie van de cliënt (AO d.d. 16/06)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 22/06)

– VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06)

– VAO Risicoverevening/risicoselectie (AO d.d. 22/06)

-34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

-34 007 (Wet aanpak woonoverlast)

-34 436 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Zomerreces: week 28 t/m 35

6, 7 en 8 september (week 36)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 412 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs))

34 323 ((Wet aanpassing fiscale eenheid)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 443 (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

-34 457 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs) (re- en dupliek)

13, 14 en 15 september (week 37)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

20, 21 en 22 september (week 38)

– Prinsjesdag

27, 28 en 29 september (week 39)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

4, 5 en 6 oktober (week 40)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

11, 12, 13 oktober (week 41)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

Herfstreces: week 42

24, 25 en 26 oktober (week 43)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (dupliek)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

8. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

9. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

12. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

13. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

14. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

15. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

16. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

17. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

18. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

19. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

20. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

21. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

22. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

23. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

24. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

25. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

26. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

27. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

28. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

29. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

30. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

32. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

33. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

34. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

35. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

36. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

37. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

38. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

39. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

40. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

41. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

42. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

43. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

44. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

45. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

46. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

47. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

48. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

49. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

50. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

51. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

52. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

53. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

54. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

55. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

56. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

57. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

58. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

59. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

60. Debat over het korten van pensioenen (Krol) (Staatssecretaris SZW)

61. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

62. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

63. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

64. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

65. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

66. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

67. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

68. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

69. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

70. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

71. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

72. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

73. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

7. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

9. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

12. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

13. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

14. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

18. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

19. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

21. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

22. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

23. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

25. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

26. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

27. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

28. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

30. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

33. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

35. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

36. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

38. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

40. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over uitbuiting van buitenlandse chauffeurs (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 27 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (Kamerstuk 34 397)

Maandag 27 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

Maandag 27 juni van 18.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Europese top van 28 en 29 juni 2016

Maandag 4 juli 2016 van 10.30 uur tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wet nieuwe normering primaire waterkeringen (Kamerstuk 34 436)

Maandag 4 juli 2016 van 15.30 uur tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (Kamerstuk 34 455)

Maandag 19 september van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de initiatiefnota van het lid Klein: «Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen» (Kamerstuk 34 393)

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017