Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 25 september 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 september

14.00 uur

Woensdag 30 september

10.15 uur

Donderdag 1 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 198

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)

34 198 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Aukje de Vries (11) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdelen B t/m CCC

– artikel I

– artikelen IA t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO IVD-aangelegenheden en terrorismebestrijding

De Voorzitter: mw. Koşer Kaya verzoekt haar motie op stuk nr. 128 aan te houden. Dhr. Recourt wenst zijn motie op stuk nr. 130 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 977, nr. 123

– de motie-Segers c.s. over bij aanpassing van het budget van de AIVD onafhankelijk advies vragen

30 977, nr. 124

– de motie-Bontes over opzeggen van het Verdrag van Schengen

30 977, nr. 125

– de motie-Bontes over erkennen dat de jihad een essentieel onderdeel van de islam is

30 977, nr. 126

– de motie-Bontes over administratieve detentie

30 977, nr. 127

– de motie-Koser Kaya over het openbaar maken van tapstatistieken

30 977, nr. 128 (aangehouden)

– de motie-Koser Kaya over waarborgen in de Wiv voor juiste toepassing van aftapbevoegdheden

30 977, nr. 129

– de motie-Voortman over aan de BND vragen of Nederlandse kabelcommunicatie is afgetapt

30 977, nr. 130 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Recourt c.s. over optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten

30 977, nr. 131

– de motie-Van Toorenburg/Tellegen over meer ruimte voor binnenlands veiligheidstoezicht

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO MIVD

29 924, nr. 130

– de motie-Segers c.s. over bij aanpassing van het budget van de MIVD eerst onafhankelijk advies vragen

29 924, nr. 131

– de motie-Hachchi c.s. over een tijdelijke oplossing voor onafhankelijke toetsing

29 924, nr. 132

– de motie-Hachchi c.s. over afstand nemen van de opvatting dat deserteurs beter kunnen sneuvelen

29 924, nr. 133

– de motie-Knops/Segers over onderzoek naar de capaciteit van de MIVD

29 924, nr. 134

– de motie-Knops over het niet toelaten van sympathiseren met het salafisme

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn moties op stuk nrs. 832 en 833 aan te houden.

28 286, nr. 820

– de motie-Ouwehand/Thieme over het weren van kippenvlees en eierproducten uit Oekraïne

28 286, nr. 821

– de motie-Ouwehand/Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland

28 286, nr. 822

– de motie-Ouwehand/Thieme over opvolgen van het advies van de RDA

28 286, nr. 823

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verplichte hondencursus vóór aanschaf van een hond

(28 286, nr. 824 (aangehouden)

– de motie-Graus over het in het leven roepen van een werkgroep «Forensische diergeneeskunde»

28 286, nr. 825 (aangehouden)

– de motie-Graus over Taakaccenthouders Dierenwelzijn betrekken bij de werkgroep «Forensische Diergeneeskunde»

28 286, nr. 826 (aangehouden)

– de motie-Graus over een verplichte meldcode bij constatering van dierenmishandeling

28 286, nr. 827 (aangehouden)

– de motie-Graus over een lesmodule «dierenmishandeling en huiselijk geweld»

28 286, nr. 828 (aangehouden)

– de motie-Graus over een module «herkenning dierenmishandeling» voor de Faculteit voor Diergeneeskunde

28 286, nr. 829 (aangehouden)

– de motie-Graus over de aanwezigheid van dieren als indicator op vragenlijsten over huiselijk geweld

28 286, nr. 830

– de motie-Graus over het in ere herstellen van het Landelijk Expertisecentrum Dierenwelzijn

28 286, nr. 831

– de motie-Koser Kaya/Ouwehand over aanvullende maatregelen om stalbranden tegen te gaan

28 286, nr. 832 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen

28 286, nr. 833 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over stoppen met dierproeven met waterdeprivatie

28 286, nr. 834

– de motie-Jasper van Dijk over financieel mogelijk maken van het Pro Domi-kraamhok

28 286, nr. 835

– de motie-Leenders c.s. over aandacht in de voortgangsrapportage voor branden in bestaande stallen

28 286, nr. 836 (aangehouden)

– de motie-Leenders/Van Dekken over een verbeterde Kip van Morgen

28 286, nr. 837

– de motie-Leenders/Van Dekken over een wettelijk verbod op zwanendriften

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Dik-Faber: «Aanpak Voedselverspilling»

34 087, nr. 4

– de motie-Schouten/Grashoff over een vieruursnorm voor levensmiddelen

34 087, nr. 5

– de motie-Geurts/Schouten over uitbreiding van de lijst producten zonder datumvermelding

34 087, nr. 6

– de motie-Geurts/Schouten over het doorlichten van de Afvalstoffenrichtlijn op gevolgen voor voedselverspilling

34 087, nr. 7

– de motie-Grashoff over bindende maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan

34 087, nr. 8

– de motie-Grashoff over het meten van voedselverspilling door supermarkten

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natuurbeleid en biodiversiteit

33 576, nr. 48

– de motie-Ouwehand/Thieme over een algemene visie op de ganzenproblematiek

33 576, nr. 49

– de motie-Koser Kaya over het beschermingsniveau van biodiversiteit in Europa

33 576, nr. 50

– de motie-Dik-Faber over het Landschapsobservatorium

33 576, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Graus over dierenwelzijn borgen in natuurbeleid

33 576, nr. 52

– de motie-Graus over natuurbescherming niet boven dierenwelzijn stellen

33 576, nr. 53

– de motie-Graus over afdoende taakaccent borgen voor 144-meldingen

33 576, nr. 54

– de motie-Geurts/Leenders over vrijwilligersorganisaties betrekken bij uitvoering Natuurpact

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby

27 428, nr. 310

– de motie-Ouwehand over minder afhankelijkheid van de import van veevoer

27 428, nr. 311 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over bevriezen van de financiering van de Round Table for Responsible Soy

27 428, nr. 312

– de motie-Ouwehand over Monsanto uitsluiten van deelname aan regulatory cooperation bodies

27 428, nr. 313 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over het zo spoedig mogelijk laten ingaan van het verbod op Roundup

27 428, nr. 314 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een visie op het terugdringen van de macht van lobbyisten in Brussel

27 428, nr. 315 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar de hoeveelheid glyfosaatresidu in brood en veevoer

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

32 620, nr. 163

– de motie-Kooiman over een brede analyse van de kwaliteit van bronregisters

32 620, nr. 164

– de motie-Klever over alternatieven voor het LSP

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Evaluatie Zorginstituut Nederland

De Voorzitter: mw. Kooiman verzoekt haar motie op stuk nr. 124 aan te houden.

25 268, nr. 124 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Bruins Slot over de raad van bestuur geen onderdeel meer laten zijn van de Adviescommissie Pakket

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

33 508

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

33 508 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

De Voorzitter: dhr. Arno Rutte wenst het amendement op nr. 17 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen aA en A

– gewijzigd amendement Pia Dijkstra/Arno Rutte (20)

– amendement Dik-Faber (16)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m I

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

33 508, nr. 19

– de motie-Dik-Faber over de middelen voor de CCMO en de medisch-ethische toetsingscommissies

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

De Voorzitter: mw. Lodders wenst haar motie op stuk nr. 270 te wijzigen, dhr. Omtzigt zijn motie op stuk nr. 272, mw. Schouten haar motie op stuk nr. 274 en dhr. Klein zijn motie op stuk nr. 276. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 043, nr. 269

– de motie-Lodders/Vermeij over shoprecht bij het tweede aankoopmoment van de pensioenknip

32 043, nr. 270 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lodders c.s. over het onderzoek naar effecten van de lagere UFR

32 043, nr. 271

– de motie-Omtzigt over aandachtspunten voor het onderzoeksrapport over de UFR

32 043, nr. 272 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt over de oplossing voor de afkoop van kleine pensioenen

32 043, nr. 273 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over inzagerecht voor het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht

32 043, nr. 274 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Schouten/Vermeij over het UFR-onderzoek uiterlijk 9 oktober naar de Kamer sturen

32 043, nr. 275

– de motie-Ulenbelt over intrekken van de nieuwe systematiek voor pensioenopbouw

32 043, nr. 276 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over compleet maken van het koopkrachtoverzicht voor gepensioneerden

32 043, nr. 277

– de motie-Krol over compenseren van personen bij wie de vaststelling van het inkomen tot een kennelijk onredelijk resultaat heeft geleid

32 043, nr. 278

– de motie-Krol over terugkeren naar de voor 15 juli 2015 geldende UFR

32 043, nr. 279

– de motie-Krol over incidenteel mogelijk maken van indexatie van het aanvullend pensioen

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 194

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten

34 194 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I

– amendement Karabulut (10, I)

– artikel II

– amendement Karabulut (10, II)

– amendement Karabulut (9, I)

– artikel III

– amendement Karabulut (10, III)

– artikel IV

– artikel V

– amendement Karabulut (10, IV)

– artikel VI

– artikel VII, onderdelen A en B

– amendement Karabulut (9, II)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m G

– artikel VIII, onderdelen A t/m C

– amendement Karabulut (10, V)

– onderdeel E

– amendement Karabulut (11) (invoegen artikel VIIIa)

– artikel IX

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

34 194, nr. 14

– de motie-Karabulut over harmoniseren van de jobcoachregeling

34 194, nr. 15

– de motie-Karabulut over verbreden van het doelgroepenregister

34 194, nr. 16

– de motie-Karabulut/Kerstens over het maken van afspraken over beschutte werkplekken

34 194, nr. 17

– de motie-Kerstens/Nijkerken-De Haan over de inzet van de financiële middelen voor de mobiliteitsbonus vanaf 2021

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Wegverkeer en Verkeersveiligheid

29 398, nr. 469

– de motie-Bashir over geen subsidie meer toekennen aan TeamAlert voor de Rijscholenkiezer

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen

Dhr. Smaling wenst zijn motie op stuk nr. 114 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 106

– de motie-Van Tongeren over onafhankelijk toezicht op de naleving van het vonnis

32 813, nr. 107

– de motie-Van Tongeren c.s. over onderzoek naar het beperken van de uitstoot van kolencentrales

32 813, nr. 108

– de motie-Van Tongeren over bevestiging van de constateringen in het proces

32 813, nr. 109

– de motie-Van Veldhoven/Van Tongeren over aantekenen van sprongcassatie in plaats van hoger beroep

32 813, nr. 110

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over zo vroeg mogelijk in 2016 naar de Kamer sturen van een pakket aanvullende maatregelen

32 813, nr. 111

– de motie-Ouwehand over treurnis over het optreden van de regering naar aanleiding van het klimaatvonnis

32 813, nr. 112

– de motie-Dik-Faber over een overzicht van aanvullende maatregelen voor energiebesparing

32 813, nr. 113

– de motie-Smaling over de uitspraak in de Urgendazaak vertalen in nieuw leiderschap

32 813, nr. 114 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Smaling over inzetten van ongebruikte Nederlandse emissierechten voor hernieuwbare energie

32 813, nr. 115

– de motie-Jan Vos c.s. over de noodzakelijke maatregelen om de uitspraak na te leven

32 813, nr. 116

– de motie-Jan Vos/Cegerek over grondstoffengebruik betrekken bij de maatregelen om de CO2-emissie te beperken

Stemmingen

19. Stemmingen in verband met:

33 862

Voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht

33 862 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikelen I en II

– artikel III, onderdelen 0A t/m Aa

– amendement Straus/Jadnanansing (17,I)

– onderdeel B

– onderdelen Ba t/m D

– artikel III

– artikel IV, onderdelen 00A t/m C

– amendement Straus/Jadnanansing (17,II)

– onderdeel D

– onderdelen Da t/m F

– artikel IV

– artikel V, onderdelen 00a t/m A

– amendement Straus/Jadnanansing (17,III)

– onderdeel B

– onderdelen Ba en C

– artikel V

– artikel VI

– amendement Straus/Jadnanansing (17,IV)

– artikel VII

– artikelen VIII t/m XIV

– amendement Verhoeven (15) (invoegen artikel XIVA)

– amendement Straus/Dijkgraaf (16) (invoegen artikel XIVA)

– artikel XV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van enkele onderwijswetten

33 862, nr. 18

– de motie-Van Nispen/Jasper van Dijk over strijdigheid van het gedifferentieerd toezicht met de geest van de wet-Bisschop c.s.

33 862, nr. 19

– de motie-Straus/Dijkgraaf over toetsen en evalueren van de deugdelijkheidseisen

34 300 IX

21. Algemene Financiële Beschouwingen

22. Debat over ProRail met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

23. Debat over de informatievoorziening aan de Kamer inzake Volkert van der G. met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Autobrief 2 (AO d.d. 03/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Risicoverevening (AO d.d. 23/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 311, nr. 152

27. VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 199

28. Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet)

33 815

29. Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149)

34 307, nrs. 1 t/m 3

30. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

34 307, nr. 4

31. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Peuro»

Dinsdag 6 oktober

14.00 uur

Woensdag 7 oktober

10.15 uur

Donderdag 8 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht

33 848, nr. 18

– de motie-Omtzigt over onafhankelijke externe controle op het ESF

33 848, nr. 19

– de motie-Van ’t Wout c.s. over doorlichting van de Europese agentschappen

Langetermijnagenda

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– Begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 03/09)

– VSO Fokbeleid (28 286, nr. 818)

– VAO Aloysius College (AO d.d. 23/09)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Decentralisatie Wmo/Wlz (AO d.d. 9/9)

– VAO Voortgang trekkingsrechten pgb (AO d.d. 14/09)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

34 227 (Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw))

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet))

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

13, 14, 15 oktober (week 42)

– Begroting Algemene Zaken (IIIA t/m C)

– Begroting van de Koning (I)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

20, 21, 22 oktober (week 43)

herfstreces

27, 28, 29 oktober (week 44)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) (voortzetting antwoord in eerste termijn)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)(de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 162 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs en de rekentoets (Grashoff) (Staatssecretaris en Minister OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J)

5. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

6. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

7. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

8. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

9. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

10. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

11. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

12. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

13. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

14. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

16. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

18. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

19. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

20. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

21. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

22. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

23. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

24. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

25. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

26. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

27. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

28. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

29. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

30. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

31. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

32. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

33. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

34. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

35. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

36. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

37. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

39. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

40. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

41. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

42. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

43. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

44. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Eijsink) (Minister BuZa en Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

34. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over het bericht «Volkert van der G. overtrad voorwaarde proeftijd» (Helder) (Minister V&J)

43. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 september 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

over de Initiatiefnota van het lid Schut-Welkzijn over activering uit arbeidsongeschiktheid (33 770)

Maandag 12 oktober van 11.00 uur tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten (34 135)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 16 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V&J

Maandag 16 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans» (34 226)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Recesperiodes

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(incl. de Algemene

Financiële

Beschouwingen)

VVD:

400

minuten

PvdA:

360

minuten

SP:

250

minuten

CDA:

230

minuten

PVV:

220

minuten

D66:

220

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

GroenLinks:

140

minuten

SGP:

130

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

110

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

60

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

30

minuten