Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629924 nr. 133

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 133 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN SEGERS

Voorgesteld 22 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Dessens in 2006 tot de conclusie kwam dat een capaciteitsuitbreiding van de MIVD «absoluut noodzakelijk» was en «zo snel mogelijk» moest plaatsvinden;

constaterende dat destijds slechts ten dele voorzien is in de aanbevolen capaciteitsuitbreiding, terwijl de MIVD nadien geraakt is door bezuinigingen;

constaterende dat de regering aangeeft dat zij met de versterking van de MIVD «deels» tegemoetkomt aan de motie-Segers (25 000-X, nr. 55), dat nog steeds sprake is van een verschil tussen de vraag naar inlichtingen en de mogelijkheden om aan die vraag te voldoen, en dat inlichtingen «onmiskenbaar van groeiend belang zijn»;

overwegende dat de regering in weerwil van de motie-Segers niet voldoende heeft aangegeven hoeveel capaciteit de MIVD nodig heeft om te kunnen voorzien in een eigenstandige informatiepositie;

verzoekt de regering, naar voorbeeld van de commissie-Dessens onderzoek te doen naar de capaciteit van de MIVD, en daarbij knelpunten en tekortkomingen in kaart te brengen, alsmede het effect van de bezuinigingen, om zo te komen tot concrete voorstellen voor capaciteitsuitbreiding, en de Kamer hierover uiterlijk 31 maart 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Knops

Segers