18 Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017, inclusief het Gemeentefonds (B), het Provinciefonds (C) en de Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB), 

te weten: 

 • -de motie-Van Raak over terughalen van overgehouden geld voor het Oekraïnereferendum bij gemeenten (34550-VII, nr. 16); 

 • -de motie-Van Raak over een onderzoek naar atoomspionage door de Pakistaanse spion Abdul Khan (34550-VII, nr. 17); 

 • -de motie-Van Raak over asiel verlenen aan klokkenluider Edward Snowden (34550-VII, nr. 18); 

 • -de motie-De Caluwé over creatieve ICT-vernieuwers bij de overheid (34550-VII, nr. 19); 

 • -de motie-De Caluwé/Koşer Kaya over de eigen regie van burgers over hun gegevens (34550-VII, nr. 20); 

 • -de motie-De Caluwé/Fokke over een nadere afweging over het subcluster VHROSV (34550-B, nr. 9); 

 • -de motie-Amhaouch c.s. over een debat over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel (34550-VII, nr. 21); 

 • -de motie-Amhaouch/Bisschop over aanpassing van het subcluster VHROSV aan de adviezen van Cebeon, AEF, Rfv en VNG (34550-B, nr. 10); 

 • -de motie-Amhaouch/Keijzer over aanbestedingsregels die toepassing van het uitdaagrecht in de Wmo belemmeren (34550-VII, nr. 22); 

 • -de motie-Amhaouch over voorstellen om de digitale veiligheid in het publieke domein te borgen (34550-VII, nr. 23); 

 • -de motie-Amhaouch over maatregelen voor veilig en betrouwbaar gebruik van DigiD (34550-VII, nr. 24); 

 • -de motie-Fokke c.s. over een inventarisatie van de wensen in de lokale democratie voor experimenten met democratische vernieuwing (34550-VII, nr. 25); 

 • -de motie-Fokke c.s. over een actieplan om jongeren meer bij de politiek te betrekken (34550-VII, nr. 26); 

 • -de motie-Oosenbrug c.s. over het bij gemeenten onder de aandacht brengen van handreikingen op het gebied van privacybescherming (34550-VII, nr. 27); 

 • -de motie-Oosenbrug c.s. over het beschikbaar stellen van de broncode van in eigen opdracht ontwikkelde software (34550-VII, nr. 28); 

 • -de motie-Koşer Kaya over de ontwikkeling van een antidiscriminatieaanpak met maatschappelijk draagvlak (34550-VII, nr. 29); 

 • -de motie-Koşer Kaya over de samenwerking tussen Europese inlichtingen- en veiligheidsdiensten (34550-VII, nr. 30); 

 • -de motie-Voortman over een reactie op het VN-rapport over de mensenrechten in Nederland (34550-VII, nr. 31); 

 • -de motie-Öztürk over een verbod op buitenlandse financiering van politieke partijen (34550-VII, nr. 32); 

 • -de motie-Öztürk over een onafhankelijke commissie die toeziet op de benoeming van overheidspersoneel (34550-VII, nr. 33). 

(Zie vergadering van 30 november 2016.) 

De voorzitter:

De motie-De Caluwé (34550-VII, nr. 19) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Caluwé en Koşer Kaya, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de transitie naar een digitale overheid traag verloopt; 

overwegende dat bij digitaliseringsprojecten vaak wordt teruggegrepen op zogenaamde bewezen technologie, die al bij implementatie verouderd lijkt; 

overwegende dat een adequate digitaliseringsagenda vraagt om innovatieve en baanbrekende maatregelen op het gebied van ICT en gerelateerde werkprocessen; 

verzoekt de regering: 

 • -een kleine groep creatieve vernieuwers op ICT-gebied te betrekken bij het traject digitale overheid, al dan niet in een wisselende bezetting; 

 • -hiervoor experts van buiten de overheid in te schakelen en deze gevraagd en ongevraagd voorstellen te laten doen voor innovatieve digitale producten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 37, was nr. 36 (34550-VII). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Raak (34550-VII, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raak (34550-VII, nr. 17). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raak (34550-VII, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-De Caluwé/Koşer Kaya (34550-VII, nr. 37, was nr. 36). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Caluwé/Koşer Kaya (34550-VII, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Caluwé/Fokke (34550-B, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch c.s. (34550-VII, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch/Bisschop (34550-B, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch/Keijzer (34550-VII, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch (34550-VII, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Amhaouch (34550-VII, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Fokke c.s. (34550-VII, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Fokke c.s. (34550-VII, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oosenbrug c.s. (34550-VII, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Oosenbrug c.s. (34550-VII, nr. 28). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (34550-VII, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (34550-VII, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en Klein voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman (34550-VII, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34550-VII, nr. 32). 

Vóór stemmen de leden: Merkies, Mohandis, Monasch, Nijboer, Van Nispen, Oosenbrug, Ouwehand, Öztürk, Van Raak, Recourt, Roemer, Samsom, Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Swinkels, Tanamal, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van der Velde, Van Veldhoven, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Van Vliet, Volp, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Van Weyenberg, Wolbert, Ypma, Yücel, Arib, Asante, Bashir, Belhaj, Bergkamp, Van Bommel, Brouwer, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Fokke, Van Gerven, Gesthuizen, Grashoff, Groot, Günal-Gezer, Hoogland, Jacobi, Karabulut, Kerstens, Klaver, Klein, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Krol, Kuiken, Kuzu, Van Laar, Leenders, Leijten en Marcouch. 

Tegen stemmen de leden: Van Miltenburg, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijkerken-de Haan, Omtzigt, Van Oosten, Potters, Van der Ree, Rog, Ronnes, Rutte, Schut-Welkzijn, Segers, Van der Staaij, Straus, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Veldman, Visser, Voordewind, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Van 't Wout, Ziengs, Zijlstra, Amhaouch, Van Ark, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Martin Bosma, Remco Bosma, Bosman, Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Duisenberg, Elias, Fritsma, Geselschap, Geurts, De Graaf, Graus, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert, Houwers, Keijzer, Van Klaveren, Klever, Knops, De Lange, Van der Linde, Lodders en Madlener. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 69 tegen 72 stemmen is verworpen. 

In stemming komt de motie-Öztürk (34550-VII, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven