29 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) - 34622 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 november 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg - 34623 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Gevangeniswezen op 15 september 2016 - 24587-668 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Integrale Rapportage voor de Tafel van Borging met de monitoringsinformatie van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) - 24691-128 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Q-koorts deskundigenberaad - 25295-33 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie deskundigenberaad hepatitis E - 25295-34 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

FANC-brieven aan Electrabel - 25422-165 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau - 25883-283 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatie Regeling Grote Projecten (RGP) - 26399-17 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over het strafrechtelijk onderzoek van het Colombiaanse Openbaar Ministerie tegen het Amerikaanse bedrijf Drummond - 26485-235 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel toezending reactie over de brief van de United States Senate committe on armed services - 26488-420 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een memo van de Amerikaanse DOT&E over het F-35 programma en de ontwikkelingen in Canada - 26488-421 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief Europees Sociaal Fonds (ESF) 2016 - 26642-137 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren - 27923-231 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderwijsarbeidsmarkt - 27923-232 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inzet Advise & Assist-teams in Irak - 27925-603 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 24 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Update situatie vogelgriep in Nederland - 28807-204 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over tariefregulering obstetrisch high care - 29248-298 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport: De medisch specialist en correct registreren, een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten - 29248-299 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op vragen commissie over de oplossing en voorhang bekostiging doven-ggz en afbouw transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde instellingen - 29248-300 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging tijdens algemeen overleg Rechtspraak van 29 september 2016 over maatregel introductie heffing in WAHV-zaken (verkeersovertredingen) - 29279-360 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitbreiding neonatale hielprikscreening met alfa- en bètathalassemie - 29323-106 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Sectorbeeld 2016 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) - 29453-430 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede monitor geneesmiddelen Medisch Specialistische Zorg (MSZ) - 29477-399 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Levering van medicinale cannabis aan Duitsland - 29477-400 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen rond bpost en PostNL - 29502-130 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapportage plan van aanpak stagemisbruik - 29544-759 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 15 november 2016, over het bericht "Tweehonderd Anti-Zwarte Piet demonstranten opgepakt" - 29614-54 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) - 29628-680 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kreeftenvisserij Oosterschelde - 29675-188 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 22 november 2016, over de tweedeling in de zorg door budgetplafonds en patiëntenstops, problematische wachtlijsten bij 17 ziekenhuizen en slechte toegang voor verzekerden met budgetpolis (Rijksoverheid.nl, samenvattend rapport zorgverzekeringswet 2015) - 29689-791 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Verhoeven, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 30 november 2016, over het bericht dat een Brusselse aanslagpleger mogelijk smeergeld betaalde aan de Turkse regering om naar Nederland in plaats van België uitgezet te kunnen worden - 29754-408 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur (Kamerstuk 34550-V, nr. 31) - 29862-33 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 28 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede voortgangsrapportage van het Werkprogramma Zeehavens 2014-2016 - 29862-34 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Versterking aanpak ondermijning - 29911-136 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht "Nederland scoort groene onvoldoende" - 30196-486 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Invulling toezegging informatiepunt rubbergranulaat - 30234-151 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Rapport Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2015 - 30950-106 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs - 31293-348 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie-Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang - 31322-318 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw - 31409-128 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Onderzoek Verbetering Nederlands Scheepsregister - 31409-129 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strategische I-agenda Rijksdienst - 31490-221 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) - 31793-162 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van de uitvoering van de motie van de leden Bergkamp en Koşer Kaya over een integraal verbeterplan jongeren (Kamerstuk 31839, nr. 492) - 31839-556 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over de voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol - 31936-366 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Bijgestelde planning Lelystad Airport - 31936-367 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van motie van het lid Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten en reactie op de motie van de leden Dik-Faber en Volp over een displayban voor tabaksproducten - 32011-53 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezending DNB-brief inzake modelherziening - 32013-140 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda JBZ-Raad 8 en 9 december 2016 - 32317-450 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse deelname aan G20 - 32429-3 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-58 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervolgtraject verhuizing van de Haagse delen van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) naar Utrecht - 32678-37 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Pre-stock locaties Vessel Protection Detachments (VDP's) - 32706-81 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 28 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift adviesaanvraag aan Autoriteit Persoonsgegevens over het gemak waarmee persoonsgegevens te raadplegen zijn bij het Kadaster - 32761-110 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het nader standpunt health checks - 32793-247 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken van de internationale militaire samenwerking (IMS) - 33279-19 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelperspectief Grevelingen - 33531-7 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Duiding van de effectiviteit van de ingezette financiële middelen van het programma Aanpak verspilling in de zorg, alsmede inzicht in de besparingsagenda - 33654-22 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé) - 33772-2 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel start internetstemmen kiezers buitenland - 33829-17 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 29 november 2016, over het bericht dat de Wet DBA is uitgesteld (VVD campagnefilm) - 34036-41 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitstel beantwoording over de tweede Voortgangsrapportage van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) - 34036-42 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over het jaarlijks monitoren van het aantal oudercommissies en motie van het lid Yücel c.s. over geschikte vormen van alternatieve ouderraadpleging - 34045-15 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toekomst ouderparticipatiecrèches - 34256-9 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over uitvoering van de motie van de leden Siderius en Van Weyenberg over kinderbijslag op de BES-eilanden - 34275-18 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Derde voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-22 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering Participatiewet - 34352-50 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie over de berekening "Financiering van de invoering van het basisinkomen" - 34393-6 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoord op openstaande vraag van de leden van de fractie van GroenLinks uit het nader verslag (Kamerstuk 34532, nr. 23) - 34532-62 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 1 december 2016, over signalen dat er sprake zou zijn van aanpassing van het sectorakkoord inzake fosfaatrechten - 34532-63 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 8-9 december 2016 - 34550-V-51 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift reactie op brief Nils Muiznieks, commissaris mensenrechten van Raad van Europa - 34550-VII-34 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 29 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Tussenevaluatie bestuursafspraken Friese taal en cultuur - 34550-VII-35 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten actieprogramma Onderwijs Bewijs - 34550-VIII-91 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gevolgen ontoereikende intrekkingsgrond Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) - 34550-X-53 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarplan 2017 Inspectie SZW - 34550-XV-15 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nadere onderbouwing niet-juridisch verplichte ruimte op artikel 6 van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34550-XVI-118 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Opvolging verschillende moties en toezeggingen begrotingsbehandeling van Wonen en Rijksdienst - 34550-XVIII-40 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 02 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de voorhangbrief van 14 oktober 2016 over Holland Casino - 34576-2 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 01 december 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 - 34604-5 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 30 november 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uitvoering van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) (Trb. 2013, 72) (34622); 

b. aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 

- Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34623). 

Naar boven