6 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Vermue/Van Toorenburg (34550-VIII, nr. 71). 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Dan geef ik nu de heer Bisschop het woord. 

De heer Bisschop (SGP):

Voorzitter, ik heb een heel eenvoudige opmerking. Bij punt 9, de stemmingen over het MIRT, willen wij de motie-Bisschop c.s. (34550-A, nr. 41) een wijle aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bisschop stel ik voor, zijn motie (34550-A, nr. 41) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Geurts, namens het CDA. 

De heer Geurts (CDA):

Onder punt 17, de stemmingen over de moties bij de Meststoffenwet, wil ik graag mijn motie op stuk nr. 79 (34532) aanhouden. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Geurts stel ik voor, zijn motie (34532, nr. 79) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Bij de stemmingen onder punt 14 willen wij over de motie op stuk nr. 32 (34550-VII) over het verbieden van buitenlandse financiering van politieke partijen, zoals bekend ook de lange-armmotie, een hoofdelijke stemming zodat de burger kan zien wie voor de lange arm gaat en wie niet. 

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. 

Naar boven