16 Stemming brief Pakket vennootschapsbelasting

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting (COM (2016) 683, 685, 686 en 687) (34604, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten onder de aantekening dat de fractie van de PVV en het lid Van Vliet geacht wensen te worden, tegen het voorstel te hebben gestemd. 

Daartoe wordt besloten. 

Naar boven