7 Stemmingen moties Zorgverzekeringswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet, 

te weten: 

  • -de motie-Bruins Slot/Volp over een juridische analyse van aanpassing van artikel 17 Zorgverzekeringswet (29689, nr. 784); 

  • -de motie-Leijten/Van Gerven over bewerkstelligen dat het vrijwillig eigen risico verdwijnt (29689, nr. 785); 

  • -de motie-Dik-Faber over verbetering van het contracteerproces in de wijkverpleging (29689, nr. 786); 

  • -de motie-Voortman over een verbod op premiedifferentiatie op concernniveau (29689, nr. 787); 

  • -de motie-Voortman over afschaffing van de budgetpolis (29689, nr. 788); 

  • -de motie-Pia Dijkstra over de zorgplicht van zorgverzekeraars ten aanzien van wachtlijsten (29689, nr. 789). 

(Zie vergadering van 29 november 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Pia Dijkstra (29689, nr. 789) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat zorgverzekeraars zich onvoldoende bewust zijn van lange wachttijden en de verantwoordelijkheid hiervoor (te vaak) bij zorgaanbieders neerleggen; 

constaterende dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt dat zorgverzekeraars een proactieve houding moeten aannemen ten aanzien van de wachttijden voor medisch-specialistische zorg en consequenties moeten hanteren voor aanbieders die zogeheten treeknormen overschrijden; 

constaterende dat zorgverzekeraars een zorgplicht hebben om verzekerden te helpen als bepaalde zorgaanbieders langere wachttijden hanteren dan de norm; 

overwegende dat er beter gemonitord kan worden hoe hier invulling aan wordt gegeven; 

verzoekt de regering, de NZa te vragen structureel openbaar te maken op welke wijze zorgverzekeraars actief invulling geven aan hun zorgplicht als het wachtlijsten betreft die de treeknorm overstijgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 793, was nr. 792 (29689). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Volp (29689, nr. 784). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Leijten/Van Gerven (29689, nr. 785). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en 50PLUS voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29689, nr. 786). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman (29689, nr. 787). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voortman (29689, nr. 788). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Pia Dijkstra (29689, nr. 793, was nr. 792). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Naar boven