8 Stemming motie Geschilbeslechting zorgcontractering

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Geschilbeslechting zorgcontractering,

te weten:

  • -de motie-Leijten over uitspreken dat financiële drempels voor de toegang tot geschilbeslechting onwenselijk zijn (29689, nr. 790).

(Zie vergadering van 29 november 2016.)

De voorzitter:

De motie-Leijten (29689, nr. 790) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de eigen bijdrage in de arbitragekosten voor kleine zorgaanbieders kan oplopen tot meer dan €10.000;

overwegende dat dit voor kleine zorgaanbieders een onevenredig groot risico is en derhalve een drempel opwerpt voor de onafhankelijke geschilbeslechting;

van mening dat hiermee voorbijgeschoten wordt aan het doel van dit voorstel, te weten de balans tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in het contracteringsproces herstellen;

roept de regering op, uit te spreken dat financiële drempels voor de toegang tot geschilbeslechting onwenselijk zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 794, was nr. 790 (29689).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Leijten (29689, nr. 794, was nr. 790).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven