24 Stemming motie Begroting OCW (onderdeel Cultuur)

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017,

te weten:

  • -de motie-Vermue/Van Toorenburg over eenmalig middelen vrijmaken voor activiteiten in het kader van BesteBuren (34550-VIII, nr. 71).

(Zie vergadering van.)

De voorzitter:

De motie-Vermue/Van Toorenburg (34550-VIII, nr. 71) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Vermue, Van Toorenburg, Jasper van Dijk en Van Dekken, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de middelen die toegevoegd zijn aan het Fonds voor Cultuurparticipatie nog niet volledig vastgelegd zijn;

overwegende dat er op verschillende manieren al veel extra middelen voor cultuurparticipatie beschikbaar zijn gekomen;

overwegende dat er bij de subsidietoekenningen door de cultuurfondsen enkele belangrijke initiatieven geen subsidie hebben kunnen krijgen;

constaterende dat hierdoor enkele belangrijke initiatieven nu geen landelijke subsidie krijgen;

verzoekt de regering om in 2017 eenmalig middelen vrij te maken voor activiteiten in het kader van BesteBuren in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg en de Grote Prijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94, was nr. 71 (34550-VIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vermue c.s. (34550-VIII, nr. 94, was nr. 71).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven