13 Stemmingen moties MIRT

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het MIRT,

te weten:

 • -de motie-Smaling c.s. over bezien of meer investeren in voorzieningen voor de binnenvaart mogelijk is (34550-A, nr. 21);

 • -de motie-Smaling over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel (34550-A, nr. 22);

 • -de motie-Smaling over een multimodaal, regionaal bereikbaarheidsplan met inbreng van Utrecht Science Park (34550-A, nr. 23);

 • -de motie-Visser/Hoogland over prioriteit geven aan Zaandam in een programma voor de knelpunten in de regio Amsterdam (34550-A, nr. 24);

 • -de motie-Visser c.s. over de aanpak van de N50 Kampen-Kampen-Zuid (34550-A, nr. 25);

 • -de motie-Visser/Hoogland over een structurele aanpak van de A58 Breda-Tilburg (34550-A, nr. 26);

 • -de motie-De Boer/Jacobi over een monitoringsplan voor de pilot baggeren Westgat (34550-A, nr. 28);

 • -de motie-De Boer/Hoogland over investeringen in het spoor om Venlo uit te bouwen als internationaal vervoersknooppunt (34550-A, nr. 29);

 • -de motie-De Boer/Hoogland over de financieringsbehoefte van de railterminal Gelderland (34550-A, nr. 30);

 • -de motie-De Boer c.s. over de aanleg van kademuren ten behoeve van het vervoer van goederen via de binnenvaart (34550-A, nr. 31);

 • -de motie-Belhaj/Van Tongeren over een gezondheidsonderzoek naar de effecten van snelheidsverhoging (34550-A, nr. 32);

 • -de motie-Van Tongeren c.s. over opschorting van een definitief besluit over de A27 bij Amelisweerd (34550-A, nr. 33);

 • -de motie-Bruins/Van Tongeren over onderzoek en innovatie op het gebied van degradatie (34550-A, nr. 35);

 • -de motie-Hoogland/Visser over prioriteit geven aan de opgave voor de A15 Ridderkerk-Gorinchem (34550-A, nr. 36);

 • -de motie-Hoogland/Visser over opnemen van regionale projecten in het gebiedsprogramma Rotterdam-Den Haag (34550-A, nr. 37);

 • -de motie-Hoogland/Visser over de tolopgave voor de ViA15- en Blankenburgverbinding (34550-A, nr. 38);

 • -de motie-Hoogland/De Boer over aanpak van locaties voor fietsparkeren (34550-A, nr. 39);

 • -de motie-Hoogland c.s. over een rijksbijdrage voor de sluis bij Kornwerderzand (34550-A, nr. 40);

 • -de motie-Madlener over een team van specialisten met doorzettingsmacht om files en vertragingen te lijf te gaan (34550-A, nr. 42);

 • -de motie-Madlener over aanleggen van spitsstroken als volwaardige rijstroken (34550-A, nr. 43);

 • -de motie-Madlener over eenduidigheid in maximumsnelheden (34550-A, nr. 44);

 • -de motie-Van Helvert over de samenhang tussen hoofdwegen en onderliggend wegennet (34550-A, nr. 46).

(Zie notaoverleg van 28 november 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Belhaj stel ik voor, haar motie (34550-A, nr. 32) aan te houden. Op verzoek van de heer Smaling stel ik voor, zijn motie (34550-A, nr. 23) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Van Tongeren stel ik voor, haar motie (34550-A, nr. 33) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Smaling c.s. (34550-A, nr. 21) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Smaling, Bruins, De Boer en Jacobi, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de binnenvaart te kampen heeft met een aantal knelpunten op het vaarwegennet;

overwegende dat het vervoer per water goed is voor het milieu, het wegennet ontlast en er voldoende capaciteit is;

verzoekt de regering om in 2017 te bezien of het mogelijk is om meer te investeren in betere sluisbediening, meer ligplaatsen en afloopvoorzieningen voor de binnenvaart,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 49, was nr. 21 (34550-A).

De voorzitter:

De motie-De Boer c.s. (34550-A, nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Boer, Jacobi, Smaling, Bisschop en Van Helvert.

Zij krijgt nr. 50, was nr. 31 (34550-A).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smaling c.s. (34550-A, nr. 49, was nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smaling (34550-A, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Visser/Hoogland (34550-A, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Visser c.s. (34550-A, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De voorzitter:

SP, Partij voor de Dieren … Niet? Ik zie steeds een hand naast mevrouw Ouwehand, maar die is van de heer Recourt!

(Hilariteit)

De voorzitter:

We beginnen opnieuw.

In stemming komt de motie-Visser/Hoogland (34550-A, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Jacobi (34550-A, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (34550-A, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (34550-A, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Boer c.s. (34550-A, nr. 50, was nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bruins/Van Tongeren (34550-A, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hoogland/Visser (34550-A, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland/Visser (34550-A, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland/Visser (34550-A, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland/De Boer (34550-A, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland c.s. (34550-A, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Madlener (34550-A, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (34550-A, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (34550-A, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Helvert (34550-A, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven