19 Stemmingen moties Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017,

te weten:

 • -de motie-Van Nispen/Kooiman over het slimmer reguleren van het landelijk beleid rond softdrugs (34550-VI, nr. 40);

 • -de motie-Van Nispen c.s. over voorstellen om justitiële dwalingen makkelijker te kunnen herstellen (34550-VI, nr. 41);

 • -de motie-Van Nispen over uitbreiding van de mogelijkheden voor nabestaanden om het onderzoeksdossier in te zien (34550-VI, nr. 42);

 • -de motie-Van Nispen c.s. over een extra staffel voor vorderingen tussen de €500 en €1.500 (34550-VI, nr. 43);

 • -de motie-Gesthuizen over de financiële middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens (34550-VI, nr. 44);

 • -de motie-Tellegen c.s. over de operationele inzetbaarheid van de politie (34550-VI, nr. 45);

 • -de motie-Tellegen over het verschoningsrecht van imams (34550-VI, nr. 46);

 • -de motie-Van Toorenburg c.s. over een maximale termijn van drie maanden voor het opstarten van de behandeling van jeugdige gestraften (34550-VI, nr. 48);

 • -de motie-Van Toorenburg c.s. over de plannen van gemeenten om straatintimidatie in de algemene plaatselijke verordening te sanctioneren (34550-VI, nr. 50);

 • -de motie-Van Toorenburg/Verhoeven over het betalen van smeergeld bij de uitzetting van een Brusselse aanslagpleger (34550-VI, nr. 51);

 • -de motie-Keijzer over het plan van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken voor asielaanvragen door vluchtelingen (34550-VI, nr. 52) (overgenomen);

 • -de motie-Recourt over een integraal plan van aanpak van cybercrime (34550-VI, nr. 53);

 • -de motie-Recourt/Tellegen over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving (34550-VI, nr. 54);

 • -de motie-Marcouch c.s. over een integrale aanpak van discriminatie (34550-VI, nr. 55);

 • -de motie-Marcouch c.s. over regels tegen het publiceren van herkenbare beelden van politieagenten (34550-VI, nr. 56);

 • -de motie-Helder over een meetinstrument om duidelijkheid te krijgen over het aantal gepleegde misdrijven (34550-VI, nr. 59);

 • -de motie-Verhoeven c.s. over de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol (34550-VI, nr. 60);

 • -de motie-Swinkels c.s. over het informeren van de beslagene over vernietiging of verkoop van goed (34550-VI, nr. 61);

 • -de motie-Sjoerdsma c.s. over niet overgaan tot een wettelijk verbod op gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers (34550-VI, nr. 62);

 • -de motie-Sjoerdsma c.s. over de gereserveerde 20 miljoen voor onderdak voor uitgeprocedeerde asielzoekers (34550-VI, nr. 63);

 • -de motie-Sjoerdsma over geen herplaatsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen in de Griekse en Italiaanse kampen (34550-VI, nr. 64);

 • -de motie-Segers c.s. over de haalbaarheid van een vrederechter (34550-VI, nr. 65);

 • -de motie-Segers/Van Toorenburg over het hervatten van de gesprekken met de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (34550-VI, nr. 66);

 • -de motie-Voordewind c.s. over de ontwikkeling van de lokale vreemdelingenvoorzieningen (34550-VI, nr. 67);

 • -de motie-Van Tongeren over scenario's voor de regulering van cannabis (34550-VI, nr. 68);

 • -de motie-Van Tongeren/Voortman over een experiment met digitale vormen van rechtspraak (34550-VI, nr. 69);

 • -de motie-Voortman/Voordewind over een commissie van wijzen in verband met de bed-bad-broodvoorziening (34550-VI, nr. 70);

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over het zo spoedig mogelijk tot een conclusie brengen van onderzoeken naar kwesties rond agenten (34550-VI, nr. 72);

 • -de motie-Kuzu over meer geld voor de aanpak van discriminatie door de strafrechtketen (34550-VI, nr. 74);

 • -de motie-Kuzu over meer aandacht voor aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden (34550-VI, nr. 75);

 • -de motie-Kuzu over de straf na uitzetting in sommige landen (34550-VI, nr. 76);

 • -de motie-Bontes over het intrekken van het Nederlanderschap in het geval van zware misdrijven (34550-VI, nr. 77);

 • -de motie-Bontes over een grondige hervorming van het EHRM en het EVRM (34550-VI, nr. 78);

 • -de motie-Bontes over het stopzetten van de subsidie voor het meldpunt internet discriminatie (34550-VI, nr. 79);

 • -de motie-Klein over besluiten over jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen (34550-VI, nr. 80);

 • -de motie-Klein over het instellen van een eed voor medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming (34550-VI, nr. 81);

 • -de motie-Klein over onderzoek naar hoe vaak het voorkomt dat de eigen gezinsvoogd wordt vervangen (34550-VI, nr. 82);

 • -de motie-Klein over de mogelijkheid van Engels taalonderwijs voor alle asielzoekers (34550-VI, nr. 83).

(Zie vergadering van 1 december 2016.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Swinkels stel ik voor, haar motie (34550-VI, nr. 61) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Recourt (34550-VI, nr. 53) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cybercrime een grote, groeiende en fundamentele bedreiging voor burgers, bedrijven en overheden vormt;

van mening dat om deze bedreiging het hoofd te kunnen bieden er binnen de keten van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak wezenlijke en verstrekkende wijzigingen noodzakelijk zullen zijn;

van mening dat deze wijzigingen niet mogelijk zijn zonder samenwerking met private partners in de ICT-sector;

verzoekt de regering om in samenspraak met deze private sector te komen tot een integraal plan van aanpak van cybercrime, waarbij aandacht is voor preventie tot en met vervolging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 87, was nr. 53 (34550-VI).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

De fracties van GroenLinks, de PVV, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, de ChristenUnie en de SP wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 52 te zijn.

In stemming komt de motie-Van Nispen/Kooiman (34550-VI, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (34550-VI, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (34550-VI, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (34550-VI, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (34550-VI, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tellegen c.s. (34550-VI, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV ... De PvdA?

De heer Recourt (PvdA):

De PvdA wordt geacht tegen deze motie gestemd te hebben.

De voorzitter:

Dan stemmen we opnieuw.

In stemming komt de motie-Tellegen (34550-VI, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (34550-VI, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (34550-VI, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Verhoeven (34550-VI, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Recourt (34550-VI, nr. 87, was nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Recourt/Tellegen (34550-VI, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marcouch c.s. (34550-VI, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marcouch c.s. (34550-VI, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de Groep Kuzu/Öztürk ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Helder (34550-VI, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verhoeven c.s. (34550-VI, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (34550-VI, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma c.s. (34550-VI, nr. 63).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (34550-VI, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (34550-VI, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers/Van Toorenburg (34550-VI, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Houwers ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (34550-VI, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34550-VI, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Voortman (34550-VI, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voortman/Voordewind (34550-VI, nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (34550-VI, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (34550-VI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (34550-VI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (34550-VI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66 en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (34550-VI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (34550-VI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, de SGP en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (34550-VI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, Monasch, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (34550-VI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klein (34550-VI, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (34550-VI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klein (34550-VI, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de fractie van Klein voor deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Wij gaan over tot de stemmingen bij agendapunt 16, het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten (34532). De GroenLinksfractie verzoekt om eerst over de motie op stuk nr. 70 te stemmen alvorens wij gaan stemmen over het wetsvoorstel. Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Naar boven