20 Stemming motie Invoering stelsel fosfaatrechten

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten,

te weten:

  • -de motie-Grashoff/Van Gerven over grondgebonden en biologische melkveehouders ontzien bij de inkrimping van de melkveestapel in 2017 (34532, nr. 70).

(Zie vergadering van 1 december 2016.)

De voorzitter:

De motie-Grashoff/Van Gerven (34532, nr. 70) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een akkoord ligt tussen agrarische sectororganisaties, de Nederlandse Zuivelorganisatie, de Rabobank en de staatssecretaris over het reduceren van het fosfaatoverschot;

constaterende dat sectororganisaties die biologische en grondgebonden boeren vertegenwoordigen hierbij niet zijn betrokken;

overwegende dat biologische en grondgebonden melkveehouders in dit sectorakkoord mede moeten bijdragen aan de inkrimping van de veestapel in 2017, terwijl zij het fosfaatprobleem niet hebben veroorzaakt;

verzoekt de regering, opnieuw met alle relevante partijen in de agrarische sector in gesprek te treden, teneinde dit akkoord zodanig aan te passen dat grondgebonden en biologische melkveehouders ontzien worden bij de noodzakelijke inkrimping van de melkveestapel in 2017;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hier voor 1 januari 2017 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95, was nr. 70 (34532).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Grashoff/Van Gerven (34532, nr. 95, was nr. 70).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven