28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 123 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 118

Voorgesteld 19 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Gezondheidsraad de effecten van de intensieve veehouderij onderzoekt, alsmede de eventuele instelling van een minimumafstand tussen concentraties dieren en concentraties mensen;

overwegende dat niet kan worden uitgesloten dat het voorkomen van volksgezondheidseffecten gerelateerd wordt aan een bepaalde omvang van de veestapel op één locatie;

overwegende dat de bouw van nieuwe grote megastallen onwenselijk is tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn;

verzoekt de regering, de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad te betrekken bij de uitwerking van het wetsvoorstel over de grens aan de bedrijfsomvang en er tot die tijd bij de provincies op aan te dringen dat nieuwe bouwplannen worden aangehouden tot de uitkomsten van het rapport van de Gezondheidsraad bekend zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Naar boven