28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 113 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten ten tijde de Q-koortsepidemie de noodklok luidden omdat zij geen wettelijke gronden hadden om uitbreiding van veehouderij te weigeren op basis van volksgezondheidscriteria;

kennisnemende van de brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 6 april 2010 waarin de regering wordt gevraagd, zo snel mogelijk met relevante wetgeving te komen voor een helder toetsingskader in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening, opdat de volksgezondheid een toetsingsgrond vormt voor het verlenen van vergunningen of het aanwijzen van bestemmingen;

overwegende de toezegging van minister Klink d.d. 20 april 2010 dat hij bereid is, de Wet milieubeheer en de Wet op de ruimtelijke ordening aan te passen naar aanleiding van de brief van de gemeenten en dat hij een verkenning op zou starten om de mogelijkheden te onderzoeken;

verzoekt de regering, voorbereidingen in gang te zetten en er zorg voor te dragen dat voor het eind van het jaar een relevant wetsvoorstel naar de Kamer gezonden wordt waarmee volksgezondheid een toetsingsgrond gaat vormen voor het verlenen van vergunningen of het aanwijzen van bestemmingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Naar boven