Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228973 nr. 110

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 110 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN VAN DEKKEN

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering op basis van de gevoerde maatschappelijke discussie over de intensieve veehouderij een ongebreidelde groei van de omvang van veehouderijen niet wenselijk acht en vreest voor het wegvallen van maatschappelijk draagvlak voor de veehouderij in Nederland;

overwegende dat de regering daarom een wetsvoorstel in voorbereiding heeft waarin een norm gesteld wordt voor het maximale aantal dieren dat op een veehouderijlocatie kan worden gehouden;

overwegende dat het stellen van een wettelijke maximumgrens steun verdient;

overwegende dat de hoogte van de grens, zoals thans door de regering voorgesteld, dermate hoog is dat nog steeds onwenselijk grote veehouderijlocaties kunnen worden gevestigd;

overwegende dat uit onderzoek van Alterra (Megastallen in beeld) blijkt dat een grens van circa 300 NGE een goede maatstaf is voor het begrip megastal, en dat er binnen die grens voldoende mogelijkheden blijven voor bedrijfseconomisch noodzakelijke schaalvergroting van gangbare gezinsbedrijven;

overwegende dat de regering eerder uitvoering heeft gegeven aan de motie op stuk nr. 28 286, nr. 488, gericht op een tijdelijke stop op de realisatie van megastallen, waarbij eveneens uitgegaan is van een maximumgrootte van circa 300 NGE;

verzoekt de regering, in het wetsvoorstel een maximumomvang van een veehouderijlocatie te stellen op 300 NGE met de volgende aantallen dieren:

  • 7 500 vleesvarkens;

  • 1 200 fokvarkens;

  • 120 000 leghennen;

  • 220 000 vleeskuikens;

  • 250 melkkoeien;

  • 2 500 vleeskalveren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Van Dekken