Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201228973 nr. 120

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 120 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK EN KOOPMANS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 114

Voorgesteld 13 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering van plan is om een wettelijke voorziening te treffen waarmee bij AMvB een norm kan worden gesteld voor het maximale aantal dieren dat op een veehouderijlocatie kan worden gehouden;

constaterende dat de regering zich bij de onderbouwing van de bandbreedtes voor de omvang van veehouderijlocaties vooral baseert op economische factoren en niet op argumenten in relatie tot ruimtelijke inpassing, volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu;

overwegende dat het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de gezondheidsrisico's voor de bevolking van de blootstelling aan schadelijke micro-organismen uit de veehouderij nog niet is afgerond en dus ook niet is meegenomen bij het vaststellen van de bandbreedtes;

overwegende dat provincies zelf voldoende ruimtelijke mogelijkheden en bevoegdheden hebben om ongewenste ontwikkelingen in de intensieve veehouderij tegen te gaan en dit in de praktijk ook doen;

verzoekt de regering, om nu af te zien van landelijke bandbreedtes voor de omvang van veehouderijlocaties;

verzoekt de regering voorts, om de resultaten van het onderzoek van de Gezondheidsraad af te wachten, alvorens op landelijk niveau voorzieningen te treffen voor de schaalgrootte van de intensieve veehouderij,

en gaat over tot de orde van de dag

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Koopmans