Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 48, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Zeven brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 31 januari 2012 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31452, 31537, 32154, 32193, 33000-IV, 33000-H en 33090-IV heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap

Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet College voor examens in verband met de invoering van een centrale eindtoets, de invoering van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten voor speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs) – 33157

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 31 januari 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Beleidsontwikkelingen op het gebied van het landgebonden asielbeleid Syrië – 19637-1489

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties – 22112-1348

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling visie voor passagiersrechten – 22112-1349

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordeningen Pericles 2020 programma – 22112-1350

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening voortzetting Hercules-programma – 22112-1351

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling SESAR (technologische pijler gemeenschappelijk Europees luchtruim) – 22112-1352

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening Europees Statistisch Programma 2013–2017 – 22112-1353

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit ITER-project (2014–2018) – 22112-1354

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling "Kansen voor jongeren" initiatief – 22112-1355

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Jaarverslag 2010 Beheer Staatsdeelnemingen – 28165-131

minister van Financiën, J.C. de Jager – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg – 28325-148

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen m.b.t. verkeersveiligheid – 29398-315

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de aangenomen moties in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel bezoldiging topfunctionarissen woningcorporaties – 29453-225

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport 2011 van de Monitoringcommissie Corporate Governance Code – 31083-43

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief naar aanleiding van verzoek mevrouw Ouwehand over convenant ritueel slachten – 31571-21

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Acute verloskunde in de regio Meppel/Zwolle – 32279-23

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Gerven over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum – 32299-10

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vergunningprocedure nieuwe kerncentrale Borssele – 32645-35

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Schouw c.s. (33000-VII, nr. 98) over de waterschapstaken – 33000-VII-114

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapporten "Evaluatie Brim 2011" en "Advies aan OCW over een effectieve subsidieregeling voor onderhoud aan rijksmonumenten" – 33000-VIII-170

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Commissie I&M om de Raad van State opnieuw advies uit te laten brengen t.a.v. het wetsvoorstel 33135 strekkende tot het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw) – 33135-5

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding eindrapport van de evaluatie van instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet – 33159-1

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2011 – 21109-204

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (handelspolitiek) d.d. 14 december 2011 en de 8e Ministeriële Conferentie van de WTO te Genève d.d. 15-17 december 2011 – 25074-181

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de aangenomen motie van de leden Van der Werf en Ko?er Kaya (25834, nr. 62) over informeren van huurders en aanbieding Handboek Asbest – 25834-69

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie voor KR over het IUCN rapport natuurbescherming Caribisch Nederland – 26407-59

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken voortgangsrapportage Drank- en Horecawet voor het AO Alcoholbeleid – 27565-111

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op een brief m.b.t. de besluitvorming van het Productschap Tuinbouw inzake de promotie van kiemgroenten (sts ELI) – 28625-143

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpak van administratieve netverliezen bij het transport van elektriciteit – 29023-115

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleidsreactie evaluatie IOB; Nederlands beleid met betrekking tot de Westelijke Balkan 2004–2008 – 29478-9

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk over de terugvordering van het Participatiebudget – 29817-82

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Geïntegreerde aanpak outlawbikers omdat bepaalde motorclubs verhoudingsgewijs vaak in beeld komen van politie en OM i.v.m. mogelijke criminele feiten – 29911-59

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake eindexamens voortgezet onderwijs 2011 aan de schoolleiders van de ZeeBrascholen – 31289-112

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg op 14 september 2011 over het fiscale stelsel van Caribisch Nederland – 31568-93

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport groeicijfers jeugdzorg – 31839-172

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie van Kamerleden Koopmans en Snijder-Hazelhoff inzake nieuwe veredelingstechnieken – 32472-15

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorstel van de minister m.b.t. het geplande AO over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) op 2 februari 2012 – 32598-6

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake de voortgang van de transitiefaciliteit in de voormalige partnerlanden – 32605-66

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 26 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Papua – 32735-43

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op Actal-advies "Bouwstenen voor minder regels" – 32847-14

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 27 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervroegd uitrijden van mest – 33037-14

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitstel beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake de evaluatie 2011 Wet gratis schoolboeken – 33088-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 30 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag ten behoeve van Aruba en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 33160-(R1973)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 26 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Reactie op de brief van Stichting Opvang Oude Manegepaarden en -Pony's in Friesland om de tijdelijke btw-verlaging voor nieuw- en verbouw ook van toepassing te verklaren voor goede doelen met een ANBI-verklaring (sts ELI) – 2012Z01123

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief van Comité Dierennoodhulp over 1300 in beslag genomen dieren (sts ELI) – 2012Z01119

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 24 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)