Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over energieonderwerpen, te weten:

- de motie-Samsom/Wiegman-van Meppelen Scheppink over verhogen van de subsidieplafonds voor zon-PV en biomassa (31239, nr. 56).

(Zie vergadering van 3 juni 2009.)

De voorzitter:

De motie-Samsom/Wiegman-van Meppelen Scheppink (31239, nr. 56) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat alles erop wijst dat de plafonds in de SDE-regeling voor 2009 leiden tot een substantiële onderuitputting bij de categorie wind op land, terwijl de categorieën zon-PV en biomassa juist sterk overtekend zijn;

verzoekt de regering om per 1 november uit de zeer waarschijnlijke onderuitputting van wind op land een bedrag van 254 mln. te gebruiken om de plafonds voor dit jaar voor zon-PV (72 mln.) en biomassa (182 mln.) alsnog te verhogen;

verzoekt de regering om geen aanvragen af te wijzen die nog binnen deze verhoogde plafonds kunnen worden toegekend maar deze aan te houden conform de procedure die de minister in de brief van 9 juni schetst en deze zo snel mogelijk na 1 november alsnog subsidie toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is ondertekend door de leden Samsom, Spies en Wiegman-van Meppelen Scheppink. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 66 (31239).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Samsom c.s. (31239, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven