Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een nieuwe sociaaleconomische orde in Nederland, te weten:

- de motie-Kant over terugdringen prestatiebeloningen voor topbestuurders van grote ondernemingen (31371, nr. 193);

- de motie-Kant over vergroten van de zeggenschap van werknemers in het eigen bedrijf (31371, nr. 194);

- de motie-Kant over beperken van de macht van aandeelhouders in bedrijven (31371, nr. 195);

- de motie-Hamer c.s. over een grotere rol van pensioenfondsen in de Nederlandse economie (31371, nr. 196);

- de motie-Van Geel c.s. over een wettelijke verankering van het loyaliteitsdividend en het extra stemrecht voor trouwe beleggers (31371, nr. 197);

- de motie-Slob c.s. over een brede maatschappelijke bezinning (31371, nr. 198);

- de motie-Thieme/Halsema over een campagne voor ten minste één dag per week geen vlees eten (31371, nr. 199);

- de motie-Thieme c.s. over een algemeen keurmerk voor etenswaren (31371, nr. 200);

- de motie-Halsema c.s. over beleidswijzigingen op basis van de Monitor Duurzaam Nederland (31371, nr. 201);

- de motie-Halsema/Thieme over een klimaatneutrale productie in 2020 (31371, nr. 202).

(Zie vergadering van 10 juni 2009.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. De fractie van GroenLinks steunt de overwegingen in de motie-Hamer c.s. op stuk nr. 196. Het is hoog tijd dat investeerders, in het bijzonder pensioenfondsen, een langetermijnfocus krijgen. Echter, het dictum van deze motie richt zich op Nederlandse bedrijven. Daarmee verdwijnt de oriëntatie op de lange termijn uit het zicht en dreigt protectionisme. Wij stemmen daarom tegen.

In stemming komt de motie-Kant (31371, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31371, nr. 194).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (31371, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hamer c.s. (31371, nr. 196).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Geel c.s. (31371, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Slob c.s. (31371, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thieme/Halsema (31371, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (31371, nr. 200).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema c.s. (31371, nr. 201).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema/Thieme (31371, nr. 202).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven