Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over het verhoren van kwetsbare verdachten en slachtoffers (30143, nr. 31), te weten:

- de motie-De Wit c.s. over het verhoren van mensen met een verstandelijke handicap door externe deskundigen (30143, nr. 32);

- de motie-De Wit c.s. over externe deskundigen uit de verhoorderspool opleiden tot buitengewoon opsporingsambtenaar (30143, nr. 33);

- de motie-Aasted-Madsen-van Stiphout/Heerts over een screeningsinstrument voor verhoorplannen (30143, nr. 34).

(Zie vergadering van 9 juni 2009.)

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (30143, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (30143, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Aasted-Madsen-van Stiphout/Heerts (30143, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven