Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kabinetsmaatregelen voor de woningmarkt in verband met de economische crisis, te weten:

- de motie-Madlener/Agema over ondersteunen van de particuliere woningbezitter met minimaal 160 mln. (27562, nr. 28);

- de motie-Madlener over een ontwikkelingsvisie voor het Groene Hart (27562, nr. 29);

- de motie-Van der Burg over gedurende een jaar verlagen van de overdrachtsbelasting naar 3% (27562, nr. 31);

- de motie-Jansen over optrekken van het WSW-plafond (27562, nr. 32).

(Zie vergadering van 10 juni 2009.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Jansen (27562, nr. 32) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Madlener/Agema (27562, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Madlener (27562, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Burg (27562, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven