Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het jaar 2008, te weten:

- de motie-Van Gerven over het reserveren van de onderbesteding van 34 mln. voor het mantelzorgcompliment (31924 XVI, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 11 juni 2009.)

De voorzitter:

De motie-Van Gerven (31924-XVI, nr. 7) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet overweegt, de uitkering voor mantelzorgers die in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment, te verlagen naar € 230;

spreekt uit dat deze verlaging onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (31924-XVI).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Gerven (31924-XVI, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven