Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over de aftapregeling voor advocaten (30517, nr. 9), te weten:

- de motie-Teeven over het afzien van de nieuwe regeling bij aftappen (30517, nr. 10);

- de motie-Heerts/Van Toorenburg over misbruik van geprivilegieerde communicatie (30517, nr. 11).

(Zie vergadering van 9 juni 2009.)

In stemming komt de motie-Teeven (30517, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Heerts/Van Toorenburg (30517, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven