Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het jaar 2008, te weten:

- de motie-Schinkelshoek over rijksbrede maatregelen om externe inhuur door ministeries te verminderen (31924 VII, nr. 8);

- de motie-Van Raak over verminderen van de inhuur van externen door ministeries met 25% (31924 VII, nr. 9);

- de motie-Van Raak over contact opnemen met klokkenluider Frits Veerman (31924 VII, nr. 10);

- de motie-Brinkman over de omvang van de criminaliteit en andere overlast door 12-minners (31924 VII, nr. 12).

(Zie wetgevingsoverleg van 11 juni 2009.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Raak stel ik voor, zijn motie (31924-VII, nr. 10) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Schinkelshoek (31924-VII, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak (31924-VII, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman (31924-VII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Hiermee zijn wij aan het einde van de stemmingen gekomen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben een foutje gemaakt bij de stemmingen. Wij hebben zo-even voor de motie-Madlener (27562, nr. 29) over een ontwikkelingsvisie voor het Groene Hart, ofwel het verstedelijkingsbeleid tot 2010, gestemd maar dat moest tegen zijn.

De voorzitter:

Waarvan akte.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Kraneveldt-van der Veen

Naar boven